“ก้าวโรจน์ สุตาภักดี” นั่งนายก ส.ผู้ผลิตข่าวออนไลน์สมัยที่ 8

วันที่ 16 ต.ค. 2561 เวลา 15:30 น.
“ก้าวโรจน์ สุตาภักดี” นั่งนายก ส.ผู้ผลิตข่าวออนไลน์สมัยที่ 8
เมื่อวันที่ 11 ต.ค. 2561 สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ได้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 เพื่อรายงานผลดำเนินงานของคณะกรรมการสมัยที่ 7 และที่ประชุมได้เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดใหม่ สมัยที่ 8 (ต.ค. 2561-ก.ย. 2562) จำนวน 20 คน จากผู้แทนจากองค์กรสื่อมวลชน ดังนี้

1. นายก้าวโรจน์ สุตาภักดี นายกสมาคมฯ บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)

2. นายนิรันดร์ เยาวภาว์ กรรมการที่ปรึกษาสมาคมฯ บริษัท ไทยเดย์ ด็อท คอม จำกัด

3. นางสาวฤทัยวรรณ ฤาชัย อุปนายกฯ คนที่ 1 บริษัท เทรนด์ วีจี3 จำกัด

4. นายนันทสิทธิ์ นิตย์เมธา อุปนายกฯ คนที่ 2 บริษัท บางกอก แอนด์ บรอดคาสติ้ง จำกัด

5. นางสาวภิชญา ศรีว่องไทย เลขาธิการ บริษัท ดาราเดลี่ จำกัด

6. นางสาวสุธิดา แซ่เตี๋ยว เหรัญญิก บริษัท เชียงใหม่รายวัน จำกัด

7. นางพิกุล จันทวิชญสุทธิ์ นายทะเบียน บริษัท นวกิจบ้านเมือง จำกัด

8. นายอาคม สุมณฑา ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายวิชาการ บริษัท โพสต์ พับบลิชชิง จำกัด

9. นายวิชัย สอนเรือง กรรมการฝ่ายเทคนิค บริษัท สยามรัฐ จำกัด

10. นายปริญญา สุวรรณมณี กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ คนที่ 1 บริษัท สี่พระยาการพิมพ์ จำกัด

11. นางสาววารุณี ธราดล กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ คนที่ 2 บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

12. นายเฉลิมพล แป้นจันทร์ กรรมการ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ไทยพีบีเอส)

13. นายระวี ตะวันธรงค์ กรรมการ บริษัท สปริงนิวส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

14. นายสมัชชา หุ่นสารา กรรมการ บริษัท ฐานเศรษฐกิจ จำกัด

15. นางสาวศรีสกุล ลีลาพีระพันธ์ กรรมการ บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)

16. นายลลิตเทพ ทรัพย์เมือง กรรมการ บริษัท สารสู่อนาคต จำกัด (ไทยโพสต์)

17. นายปราชญ์ ไชยคำ กรรมการ บริษัท สยามอินเตอร์ มัลติมีเดีย จำกัด

18. นายศุภากร พงศ์ธนาพร กรรมการ บริษัท ไบรท์ทีวี จำกัด

19. นายอภิสุข เวทยวิศิษฎ์ กรรมการ บริษัท แปซิฟิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (จส 100)

20. นางสาวอรพิณ เหตระกูล กรรมการ บริษัท ดีเอ็น บรอดคาสท์ จํากัด (นิวทีวี)

21. บริษัท หนังสือพิมพ์ แนวหน้า จำกัด

22. บริษัท วอยซ์ ทีวี จำกัด

23. บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) พร้อมกันนี้ ได้มีการแต่งตั้งที่ปรึกษาสมาคม อีก 10 คน ประกอบด้วย

1. นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ไทยรัฐออนไลน์

2. นายธนา ทุมมานนท์ ไทยรัฐออนไลน์

3. นายจักรพันธ์ วงศ์สลับสี

4. นายวริษฐ์ ลิ้มทองกุล ผู้จัดการออนไลน์

5. นายสวิชย์ บำรุงสุข หนังสือพิมพ์สยามรัฐ

6. นางสาวชุตินธรา วัฒนกุล สถานีโทรทัศน์พีพีทีวี

7. นายไพบูลย์ อมรภิญโญเกียรติ ที่ปรึกษากฎหมาย

8. ดร.มานะ ตรีรยาภิวัฒน์ ที่ปรึกษาวิชาการ

9. นางสาวสุธิดา มาไลยพันธุ์ ที่ปรึกษาสมาคม

10. นางสาวกนกพร ประสิทธิ์ผล ที่ปรึกษาสมาคม