มหาดไทยแจง OTOP นวัตวิถีเดินหน้าแล้ว3,273หมู่บ้าน

วันที่ 05 ต.ค. 2561 เวลา 13:55 น.
มหาดไทยแจง OTOP นวัตวิถีเดินหน้าแล้ว3,273หมู่บ้าน
ปลัดมหาดไทยแจงโครงการไทยนิยมยั่งยืนติดเครื่อง ย้ำ OTOP นวัตวิถีเดินหน้าแล้ว3,273หมู่บ้าน ทำให้ชุมชุนมีรายได้จากการท่องเที่ยวและสินค้าโอทอป

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานอื่น ได้ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ผ่านโครงการต่าง ๆ ได้แก่ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ (หมู่บ้าน/ชุมชนละ 2 แสนบาท) โครงการชุมชนท่องเที่ยวOTOP นวัตวิถี โครงการปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และโครงการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนอย่างยั่งยืนโดยศาสตร์พระราชาตามแนวทางประชารัฐ ขณะนี้ แผนงาน/โครงการ และงบประมาณได้ลงไปในพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมแล้ว

โครงการภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืนที่ได้ดำเนินการและเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมแล้ว ได้แก่ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่(หมู่บ้าน/ชุมชนละ 2 แสนบาท)ซึ่งเป็นโครงการที่มาจากความต้องการของประชาชน ได้ดำเนินการแล้วเสร็จในหลายหมู่บ้าน/ชุมชน มียอดการเบิกจ่ายทั่วประเทศ จำนวนร้อยละ 95.67 หรือกว่า 15,000 ล้านบาท

ทั้งนี้ โครงการชุมชนท่องเที่ยวOTOP นวัตวิถี วงเงิน 9 พันล้านบาท ดำเนินการพัฒนาชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว โดยรวมเอาวิถีชีวิต ภูมิปัญญา ผลิตภัณฑ์ในชุมชนมาสร้างเอกลักษณ์ของชุมชนและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ โดยได้ดำเนินการแล้วใน 3,273 หมู่บ้าน/ชุมชนทั่วประเทศ ซึ่งทำให้พื้นที่ได้พัฒนาชุมชนของตนเองและสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว ขณะนี้หลาย ๆ พื้นที่ได้มีความคืบหน้าไปมากแล้ว