ททท.  เปิดแคมเปญ "Creative tourism district" สร้างแบรนด์ชุมชนใน 6 จังหวัด พัฒนาเส้นทาง "ยิ่งเที่ยวมาก ยิ่งเยอะประสบการณ์"

วันที่ 01 ต.ค. 2561 เวลา 12:14 น.
ททท.  เปิดแคมเปญ "Creative tourism district" สร้างแบรนด์ชุมชนใน 6 จังหวัด พัฒนาเส้นทาง "ยิ่งเที่ยวมาก ยิ่งเยอะประสบการณ์"
 

ททท. พัฒนาโครงการย่านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ หรือ "Creative tourism district: พัฒนาเขตชุมชนใน 6 จังหวัดได้แก่ ตราด เชียงราย อ่างทอง สิงห์บุรี พังงา และสุรินทร์ เพื่อออกแบบสินค้าการท่องเที่ยวที่เสริมสร้างประสบการณ์ใหม่ในภูมิภาคต่างๆ ส่งเสริมให้แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัด พัฒนาสินค้า สามารถเสนอแนะแนวทางในการสร้างสรรค์สินค้า บริการและวิธีการในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายนักท่องเที่ยวกลุ่มศักยภาพ และนำไปสู่การส่งมอบคุณค่าของสินค้าท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อย่างตรงกลุ่มเป้าหมาย จนนำไปสู่การสร้างแบรนด์ของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของแต่ละชุมชน ตั้งเป้าเพิ่มรายได้การท่องเที่ยวสู่ 6 จังหวัดในโครงการโดยเฉลี่ยกว่า 15% ในระยะเวลา 1 ปี

นางสุจิตรา จงชาญสิทโธ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและตลาดท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เปิดเผยถึงโครงการพัฒนาโครงการย่านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ หรือ "Creative tourism district: พัฒนาเขตชุมชนใน 6 จังหวัดว่า "จากการที่รัฐบาลกำหนดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ด้านการท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว มีความเป็นอยู่ที่กินดีมีสุข สังคม
มีความมั่นคง เสมอภาค และเป็นธรรม เพื่อมุ่งสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน รวมทั้ง แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2560-2564) ได้กำหนดแนวทางการพัฒนาภายใต้วิสัยทัศน์ "ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพชั้นนำของโลก ที่เติบโตอย่างมี
ดุลยภาพบนพื้นฐานความเป็นไทย เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และกระจายรายได้สู่ประชาชนทุกภาคส่วนอย่างสมดุลและยั่งยืน" โดยได้กำหนดกลยุทธ์การพัฒนาการท่องเที่ยวในเชิงพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยว เน้นการพัฒนาสินค้าและบริการท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับศักยภาพและขีดความสามารถ ให้ความสำคัญกับการสร้างสมดุลในด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมเพื่อมุ่งสู่ความยั่งยืน

เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายรัฐบาลและแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว ททท. จึงได้นำแนวคิดการท่องเที่ยวแบบ Creative Tourism หรือการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสประสบการณ์ และเรียนรู้วิถีชีวิตร่วมกันกับคนในท้องถิ่นผ่านกิจกรรมท่องเที่ยวแบบลงมือทำ สอดคล้องกับกระแสการท่องเที่ยวในปัจจุบัน คือ การเน้นเรื่องคุณค่า การได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้ลงลึกเพื่อสัมผัสประสบการณ์ที่แตกต่างจากวิถีชีวิตในปัจจุบัน โดยกลุ่มเป้าหมายในการออกแบบสินค้าและกิจกรรมการท่องเที่ยวภายใต้โครงการนั้นได้รับการสร้างสรรค์เพื่อตอบโจทย์กลุ่มนักท่องเที่ยว แบ่งเป็น 4 กลุ่มหลักๆได้แก่ 1. Silver Age หรือกลุ่มผู้สูงอายุและวัยเกษียณ 2. กลุ่ม Gen Y หรือคนรุ่นใหม่ 3 Power Woman หรือกลุ่มผู้หญิงเที่ยวเดี่ยวและกลุ่มเพื่อนสาว และ 4. คือ Family & Kids หรือกลุ่มครอบครัวและเด็กเล็ก โดยได้มีการสร้างสรรค์กิจกรรมการท่องเที่ยวต่างๆให้ตรงตามความสนใจและความถนัดของแต่ละกลุ่มมากที่สุด รวมไปถึงการตั้งราคาที่เหมาะสม ก่อให้เกิดการกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยเพื่อการท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิผล โดย 6 ชุมชนที่รวมโครงการในครั้งนี้ ได้แก่ บ้านแหลมมะขาม จ.ตราด บ้านปางห้า จ.เชียงราย บ้านทุ่งอ่างทอง จ.อ่างทอง บ้านทองเอน จ.สิงห์บุรี บ้านท่าดินแดง จ.พังงา และบ้านสวาย จ.สุรินทร์

"ผลลัพธ์ของกิจกรรมและสินค้าการท่องเที่ยวตามโครงการ มาจากกระบวนการทำงานอย่างพิถีพิถัน ผ่านการมีส่วนร่วมของกลุ่มคนในหลายภาคส่วนรวมถึงผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ ทั้งการท่องเที่ยว การสร้างแบรนด์ การตลาด การวิจัย การออกแบบประสบการณ์ลูกค้า โดยได้มีการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายทั้งในเชิงกายภาพและจิตวิทยา พร้อมการเก็บข้อมูลสัมภาษณ์จากคนในชุมชน การลงเที่ยวจริงและประเมินผลการท่องเที่ยวจากกลุ่มนักท่องเที่ยวตัวอย่าง (VOC) การวิเคราะห์ SWOT Analysis และหาข้อมูลเชิงลึกเพื่อนำมาต่อยอดพัฒนาเป็นเส้นทางและกิจกรรมการท่องเที่ยวให้สามารถสร้างความประทับใจและประสบการณ์อันประเมินค่าไม่ได้ให้แก่นักท่องเที่ยว และทาง ททท. จะช่วยสนับสนุนในด้านส่งเสริมการขายและประชาสัมพันธ์อย่างเต็มที่เพื่อให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวเข้าสู่ชุมชนต่อไป " นางสุจิตรากล่าว

ขณะนี้โครงการย่านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาเขตชุมชนใน 6 จังหวัดทั้ง ตราด เชียงราย อ่างทอง สิงห์บุรี พังงา และสุรินทร์ ได้ดำเนินการมาอย่างสมบูรณ์ สิ้นสุดเป็นกิจกรรมและการท่องเที่ยวสุดสร้างสรรค์พร้อมเปิดให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสแล้ว โดยได้มีการจัดกิจกรรมเปิดโครงการอย่างเป็นทางการเมื่อกลางเดือนกันยายน 2561 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ มีกิจกรรมน่าสนใจมากมายภายในงาน อาทิ การค้นพบตนเองจาก Gen Board ซึ่งเป็นสิ่งชี้วัดว่าตนเองควรจัดอยู่ในกลุ่มคนประเภทไหน และควรท่องเที่ยวแบบใด การเสวนาในหัวข้อ "ไปเที่ยวเมืองรองกัน Fun ไม่แพ้เมืองนอก" โดยนายนิธี สีแพร ผู้อำนวยการ ฝ่ายส่งเสริมสินค้าการท่องเที่ยว ททท. นายกฤษณ์ คุนผลิน ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา นางสาวอังศุมาลิน เทพหัสดิน เจ้าของเพจหาเรื่องเที่ยว และนางนิธิธาดา สุขะปัณฑะ เจ้าของเพจ Travelkanuman พร้อมการซื้อดีลทริปของโครงการในราคาพิเศษ และอื่นๆอีกมากมาย

สำหรับรายละเอียดของโครงการ รวมถึงข้อมูลเส้นทางและกิจกรรมการท่องเที่ยวต่างๆในแต่ละชุมชน สามารถค้นหาได้ที่เว็บไซต์ www.creativedistrictthailand.com และ Facebook: Creative District Thailand