โครงการประกวดรางวัล “เว็บไซต์ข่าวฝึกปฏิบัติยอดเยี่ยม” ระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2561

วันที่ 28 ก.ย. 2561 เวลา 11:04 น.
โครงการประกวดรางวัล “เว็บไซต์ข่าวฝึกปฏิบัติยอดเยี่ยม” ระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2561
สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ (SONP) ขอเชิญ นิสิต นักศึกษา สาขานิเทศศาสตร์ หรือวารสารศาสตร์ หรือสาขาใกล้เคียง ร่วมส่งผลงานเว็บข่าวออนไลน์ เข้าร่วมประกวด “รางวัลเว็บไซต์ข่าวฝึกปฏิบัติยอดเยี่ยม ระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2561” ชิงเงินรางวัล และโล่เกียรติยศ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ ขอเชิญนิสิต นักศึกษา สาขานิเทศศาสตร์ หรือวารสารศาสตร์ หรือสาขาใกล้เคียงเข้าร่วมส่งผลงานเว็บไซต์ข่าวออนไลน์เพื่อชิงรางวัล “รางวัลเว็บไซต์ข่าวฝึกปฏิบัติยอดเยี่ยม ระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2561” เพื่อสร้างสรรค์และสนับสนุนการผลิตเว็บไซต์ข่าวที่มีคุณภาพ บนการพัฒนาที่ไม่หยุดนิ่ง ทั้งด้านเทคโนโลยี เนื้อหา รวมถึงรูปแบบการนำเสนอผ่านช่องทางสื่อดิจิตอลอื่นๆ

รางวัลสำหรับผู้ส่งผลงานเข้าประกวดแบ่งเป็น

1. รางวัลชนะเลิศ เว็บไซต์ข่าวฝึกปฏิบัติยอดเยี่ยม (จำนวน 1 รางวัล) โล่เกียรติยศ และเงินรางวัล 20,000 บาท

2. รางวัลชมเชย เว็บไซต์ข่าวฝึกปฏิบัติยอดเยี่ยม (จำนวน 2 รางวัล) โล่เกียรติยศ และเงินรางวัล รางวัลละ 5,000 บาท

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมส่งผลงานเว็บไซต์ข่าวฝึกปฏิบัติในระดับอุดมศึกษาเพื่อต้องประกอบด้วยคุณสมบัติและเงื่อนไขการส่งผลงานเข้าประกวด ดังนี้

1. เว็บไซต์ข่าวฝึกปฏิบัติ ที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานที่นิสิตนักศึกษา สาขานิเทศศาสตร์ หรือวารสารศาสตร์ หรือสาขาใกล้เคียง ผลิตขึ้นในรายวิชาที่เกี่ยวข้องหรือได้รับการรับรองจากสาขา ภาควิชา หรือคณะต้นสังกัด และผลงานนั้นต้องไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งที่คัดลอกมาจากสื่ออื่นๆ

2. เป็นเว็บไซต์ข่าวฝึกปฏิบัติที่มีเนื้อหาได้รับการเผยแพร่ครั้งแรกในสื่อดิจิตอล (Digital First) ที่ไม่จำกัดรูปแบบของเนื้อหา (ข้อความข่าว ภาพ อินโฟกราฟิก หรือวิดีโอ) ของเว็บไซต์นั้น ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2561 - 30 พฤศจิกายน 2561 โดยไม่จำกัดจำนวนข่าวและความถี่ในการนำเสนอเนื้อหาในเว็บไซต์ดังกล่าว

3. เว็บไซต์ข่าวฝึกปฏิบัติดังกล่าว จะต้องผลิตโดยนิสิตนักศึกษาเท่านั้น และจะต้องไม่เป็นส่วนใดส่วนหนึ่งที่เข้าข่ายเป็นเครื่องมือในการประชาสัมพันธ์สาขา ภาควิชา คณะหรือมหาวิทยาลัย (แล้วแต่กรณี)

4. ผู้ส่งประกวดจะต้องกรอกแบบฟอร์มที่สมาคมฯ กำหนด เพื่ออธิบายถึงวัตถุประสงค์การเสนอข่าว วิธีการได้มาซึ่งข่าว ขั้นตอนการผลิต และระยะเวลาที่ผลิตจนถึงวันที่เผยแพร่ พร้อมรายงานผลจากการเผยแพร่ เช่น ความคิดเห็นจากผู้อ่าน ผลกระทบของข่าวที่มีต่อสังคม จำนวนผู้เข้าชม หรือรายละเอียดอื่นๆ ที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ

5. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องได้รับการรับรองโดยหัวหน้าสาขา ภาควิชาหรือคณบดีคณะนิเทศศาสตร์ หรือวารสารศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ว่าเป็นผลงานของผู้ส่งประกวดจริง จึงจะถือว่าเป็นผลงานที่สมบูรณ์

6. ส่งใบสมัครตามแบบฟอร์มของสมาคมฯ พร้อมส่งผลงานเว็บข่าวดิจิตอลในรูปแบบไฟล์ดิจิตอล (.jpg, .png หรือ .gif) พร้อม URL และแบบฟอร์ม (ตามข้อ 4) และเอกสารรับรองจากหัวหน้าสาขา ภาควิชาหรือคณบดี (ตามข้อ 5) มาที่ สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ อีเมล์ SONPAssociation@gmail.com ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

สมาคมฯ กำหนดเกณฑ์การตัดสินรางวัล ดังนี้

1. เป็นเว็บไซต์ข่าวที่มีคุณประโยชน์ต่อผู้บริโภคข่าวสาร และจรรโลงสังคม

2. เป็นเว็บไซต์ข่าวที่มีคุณภาพได้มาตรฐานทางวารสารศาสตร์

3. เป็นเว็บข่าวที่ไม่ขัดต่อจริยธรรมวิชาชีพสื่อสารมวลชน หรือหลักกฎหมาย

4. เป็นเว็บไซต์ข่าวที่นำเสนอข่าวมีความครบถ้วนสมบูรณ์

5. เป็นเว็บไซต์ข่าวที่เลือกใช้เครื่องมือในการออกแบบได้อย่างเหมาะสม มีความสวยงามและความคิดสร้างสรรค์ มีเนื้อหาสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดทำเว็บไซต์ทั้งในด้านคุณภาพและปริมาณและมีแผนการประชาสัมพันธ์และการตลาดสำหรับเว็บไซต์ด้วยเครื่องมือที่เหมาะสม

ทั้งนี้ คําตัดสินของคณะกรรมการที่สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์แต่งตั้งขึ้น ให้ถือเป็นที่ยุติและ คณะกรรมการอาจมีมติ จะไม่มอบรางวัลหนึ่งรางวัลใดในกรณีที่คณะกรรมการฯ เห็นว่าไม่มีผลงานใดที่เหมาะสมจะได้รับรางวัลนั้น

สำหรับนิสิตนักศึกษาที่สนใจสามารถส่งผลงานเว็บไซต์ข่าวฝึกปฏิบัติเพื่อชิงรางวัลได้แล้วตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2561 จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 และจะประกาศผลการตัดสินและมอบรางวัลภายในเดือนธันวาคม 2561 ณ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ถนนสามเสน กรุงเทพฯ

ดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดการประกวดได้ที่ www.SONP.or.th และ www.facebook.com/SONPThai สอบถามเพิ่มเติม โทร. 081-7002601

หรือคลิกดาวน์โหลดใบสมัครที่นี่