กปน. ต้อนรับ ม.ศิลปากร แลกเปลี่ยนความรู้การใช้ระบบ SAP HR

วันที่ 28 ก.ย. 2561 เวลา 10:04 น.
กปน. ต้อนรับ ม.ศิลปากร แลกเปลี่ยนความรู้การใช้ระบบ SAP HR
 

นายกิตติพงษ์ อภิชัยชาญกิจ ผู้ช่วยผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) ให้การต้อนรับ นายปัญจพล เหล่าพูนพัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยศิลปากร และคณะ ในการศึกษาดูงานการใช้ระบบ SAP Module HR เกี่ยวกับการรับสมัครงาน การบรรจุแต่งตั้งบุคลากร ทะเบียนประวัติบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การจัดการค่าตอบแทน สวัสดิการ การพัฒนาบุคลากร และระบบงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อแลกเปลี่ยนการใช้เทคโนโลยีสนับสนุนงานด้านบุคลากรได้อย่างเหมาะสมและสะดวกรวดเร็ว ตลอดจนสนับสนุนนโยบาย Digital MWA

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต