มหาดไทยขับเคลื่อนการจัดตั้งตลาดกลางสินค้าเกษตร

วันที่ 27 ก.ย. 2561 เวลา 08:25 น.
มหาดไทยขับเคลื่อนการจัดตั้งตลาดกลางสินค้าเกษตร
มหาดไทยหารือร่วมพาณิชย์และเกษตรขับเคลื่อนการจัดตั้งตลาดกลางสินค้าเกษตร

นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการจัดตั้งตลาดกลางสินค้าเกษตร โดยมี ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมการพัฒนาชุมชน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และองค์การตลาด เข้าร่วมนำเสนอข้อมูลและสถานการณ์ตลาดที่อยู่ในความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการจัดตั้งตลาดกลางสินค้าเกษตร เพื่อให้ได้ตลาดที่ครอบคลุมในทุกพื้นที่ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับจังหวัด

ปัจจุบันตลาดกลางสินค้าเกษตรในประเทศไทยมีอยู่ทั้งหมด 55 แห่ง ภายใต้การดำเนินงานของกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ประกอบด้วย ภาคกลางและภาคตะวันออก 20 แห่ง ภาคเหนือ 22 แห่ง ภาคใต้ 3 แห่ง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 10 แห่ง และจำแนกได้เป็น 5 ประเภท คือ ตลาดข้าวและพืชไร่ 30 แห่ง ตลาดผักและผลไม้ 20 แห่ง ตลาดสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ที่แปรสภาพมาจากสัตว์น้ำ 4 แห่ง และตลาดกลางปลาสวยงามและสัตว์เลี้ยง 1 แห่ง

ที่ประชุมได้กำหนดแนวทางสำหรับการจัดตั้งตลาดกลางสินค้าเกษตร เพื่อให้สอดรับตามนโยบายของรัฐบาล โดยแบ่งเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่

1.ตลาดกลางสินค้าเกษตรระดับภูมิภาค เพื่อเป็นศูนย์กลางของการซื้อขายและการกระจายสินค้าที่ครอบคลุมพื้นที่ในหลายๆ จังหวัด โดยมีปัจจัยสนับสนุนในการเป็นศูนย์กลางของการผลิต และการคมนาขนส่ง

และ2.ตลาดกลางสินค้าระดับจังหวัด ซึ่งจะเป็นตลาดที่เกษตรกรสามารถนำสินค้า/ผลผลิตเข้ามาสู่ตลาดได้ภายในจังหวัด ทั้งนี้ในการจัดตั้งตลาดกลางสินค้าเกษตรดังกล่าว จะต้องพิจารณาถึงความต้องการและความพึงพอใจของผู้บริโภค (ผู้ซื้อ) และผู้ประกอบการ (ผู้ขาย) ที่มีต่อตลาดดังกล่าว รวมถึงความพร้อมของตลาด ในพื้นที่อีกด้วย เช่น ความสะดวกในการเดินทาง การขนส่งสินค้าและบริการ สถานที่อำนวยความสะดวก มีที่จอดรถ มีห้องน้ำ ร้านอาหาร เป็นต้น

เบื้องต้นจะเป็นการพิจารณาจากตลาดที่มีอยู่เดิม ซึ่งอยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานต่างๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพและยกระดับให้เป็นตลาดกลางตามความเหมาะและความจำเป็นเร่งด่วนในแต่ละพื้นที่  ทั้งนี้ เพื่อให้มีสถานที่รองรับผลิตผลทางการเกษตรที่ได้มาตรฐาน ทั้งในด้านคุณภาพและราคาสินค้า เพื่อป้องกันปัญหาสินค้าเกษตรล้นตลาด โดยกระทรวงมหาดไทยพร้อมให้การสนับสนุนและขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม สามารถเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืนต่อไป