นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมด้วยนายนิวัฒน์ ภาตะนันท์ ผู้ตรวจราชการกรม เยี่ยมชมโครงการศาสตร์พระราชา

วันที่ 25 ก.ย. 2561 เวลา 16:47 น.
นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมด้วยนายนิวัฒน์ ภาตะนันท์ ผู้ตรวจราชการกรม เยี่ยมชมโครงการศาสตร์พระราชา
นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมด้วยนายนิวัฒน์ ภาตะนันท์ ผู้ตรวจราชการกรม เยี่ยมชมโครงการศาสตร์พระราชา "ตุ้มโฮมลูกหลาน สืบสานวัฒนธรรมไทยนาอ้อ สู่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" โดยมีนายก้าน กุณะวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ นางเนตรชนก พาคำ นางบุศรินทร์ โกมลไส รองนายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ และนายจรัสพงศ์ คำดอกรับ ท้องถิ่นจังหวัดเลย ให้การต้อนรับ ณ เทศบาลตำบลนาอ้อ อำเภอเมือง จังหวัดเลย

อธิบดีได้กล่าวชมเชยเทศบาลตำบลนาอ้อ ว่าเป็นต้นแบบด้านบริหารจัดการ ที่สามารถผสมผสานความรักและสามัคคีของคนทุกช่วงวัยมาช่วยกันดูแลชุมชน โดยไม่ทอดทิ้งประเพณี วัฒนธรรม มีจุดแข็งในการบริหารจัดการเมือง โดยการนำเอาทุนและศักยภาพที่มีอยู่ในชุมชนท้องถิ่น มาบูรณาการในการพัฒนาแก้ไขปัญหา เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน ภายใต้แนวคิดที่ว่า "การพัฒนา ที่มุ่งเน้นคนเป็นศูนย์กลาง" ส่งเสริมให้เกิดความตระหนักในความเป็นพลเมืองที่ดี มีขีดความสามารถมีสังคม และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ มุ่งหวังการพัฒนาด้านการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน พี่น้องประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ผ่านเกณฑ์พื้นฐาน ได้รับการจัดสวัสดิการชุมชนที่ครอบคลุม ทุกหมู่บ้านทุกชุมชน ให้ทุกคนมีรายได้พออยู่พอกิน มีวิถีชีวิตเป็นเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ของคนนาอ้อ 

ในตอนท้าย อธิบดียังได้เชิญชวนให้ชาวบางอ้อ ได้ช่วยกันถ่ายทอดสิ่งที่ดีให้ลูกหลานได้เรียนรู้ ได้ทำเป็น และช่วยกันรักษา สืบทอดภูมิปัญญาของบรรพบุรุษให้ยั่งยืนคงอยู่คู่กับชาวนาอ้อตลอดไป