นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานในพิธีเปิดป้ายอาคารเรียน และพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี

วันที่ 25 ก.ย. 2561 เวลา 16:22 น.
นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานในพิธีเปิดป้ายอาคารเรียน และพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี
เมื่อ วันที่ 22 กันยายน 2561 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานในพิธีเปิดป้ายอาคารเรียน และพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อจัดสร้างห้องสมุดกลางนา และปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียนเทศบาลตะโหมด โดยมีนายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง นายวิญญ์ สิทธิเชนทร์ ท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช นายพนมเทียน เส้งวั่น ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา นายสุเทพ มลสวัสดิ์ ท้องถิ่นจังหวัดตรัง นายชนะ เขียวจีน นายกเทศมนตรีตำบลตะโหมด นายพลรัช รองเลื่อน นายอำเภอตะโหมด โต๊ะอิหม่าม ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คุณครูและนักเรียนเข้าร่วม ณ โรงเรียนเทศบาลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง

นายสุทธิพงษ์กล่าวว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นับเป็นอีกหนึ่งองค์กร ที่มีบทบาทสำคัญในการจัดการศึกษา ที่นโยบายกระจายอำนาจการจัดการศึกษาสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีสิทธิ์ที่จะจัดการศึกษา อบรม และฝึกอาชีพตามความเหมาะสม เป็นไปตามความต้องการภายในท้องถิ่นนั้น และเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอบรมของรัฐ ตลอดจนสนับสนุนการจัดการศึกษาของรัฐในด้านวิชาการ เช่น การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน การระดมผู้รู้ในชุมชน ให้มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน และมีจุดเน้นด้านการศึกษาที่เฉพาะเจาะจงได้ทั้งในเชิงกลุ่มเป้าหมายและเชิงเนื้อหา รวมทั้งจุดเน้นในเชิงรูปแบบการจัดการศึกษา ซึ่งสามารถกำหนดรูปแบบที่เหมาะสมกับเนื้อหา และกลุ่มเป้าหมายได้ชัดเจน จนสามารถสร้างเอกลักษณ์ และริเริ่มนวัตกรรมทางการศึกษาได้จริง ซึ่งนโยบายดังกล่าว ได้สอดคล้องกับความตอนหนึ่งในพระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ซึ่งได้พระราชทานให้คณะครู อาจารย์ และนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวล ความว่า "วัตถุประสงค์ของการตั้งโรงเรียน หรือการให้การศึกษาแก่เยาวชนของชาติ คือการให้นักเรียนมีความสมบูรณ์ ไม่บกพร่องพิการ ทั้งทางร่างกาย ความคิด จิตใจ และคุณธรรม ให้นักเรียนมีวิชาความรู้ที่ถูกต้องแม่นยำ พร้อมทั้งมีความสามารถที่จะนำความรู้ ความคิดไปปฏิบัติใช้งานได้ด้วยตนเองได้จริงด้วย" ดังนั้น โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหลาย จะต้องยึดแนวทางตามนโยบายดังกล่าวไปพัฒนา เพื่อให้คณะครู อาจารย์ และนักเรียน ได้มีความรู้ควบคู่คุณธรรม สามารถจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ใช้การศึกษาเป็นสื่อสร้างความรู้ และปลูกจิตสำนึกเกี่ยวกับการพัฒนาตนเอง ครอบครัว และท้องถิ่นได้อย่างดีเยี่ยมต่อไป

ในหลายพื้นที่เด็กนักเรียนจำนวนมาก ต้องเดินทางออกไปเรียนในตัวเมือง ซึ่งเป็นระยะทางไกล ออกเดินทางตั้งแต่รุ่งเช้ากลับมาถึงบ้านในช่วงค่ำ ทั้งยังเป็นภาระด้านค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ปกครอง การจัดตั้งโรงเรียนที่มีคุณภาพขึ้นในท้องถิ่นใกล้บ้าน เพื่อให้เด็กนักเรียนไม่ต้องออกเดินทางไกลไปเรียนในตัวเมืองนั้น จึงถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ดี นอกจากประหยัดค่าเดินทางแล้ว ยังช่วยให้เด็กได้ใกล้ชิดกับพ่อแม่ผู้ปกครอง เกิดความรักความอบอุ่นง่ายกว่าไปเรียนในที่ห่างไกล และยังช่วยให้เด็กไม่เหนื่อยจากการเดินทางอีกด้วย ที่สำคัญเรื่องคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียนท้องถิ่นในปัจจุบันก็มีคุณภาพที่ดีมาก เช่น ที่โรงเรียนเทศบาลตะโหมด เพราะได้ทดลองสอบถามเด็กนักเรียนที่มาร่วมงานก็พบว่า ทุกคนมีปฏิภาณไหวพริบ มีความรอบรู้ กล้าแสดงออก มีกริยามารยาทเรียบร้อย อันเป็นคุณลักษณะของเด็กที่มีความรู้ คู่คุณธรรม ขอให้ผู้ปกครองมั่นใจได้ว่าท้องถิ่นจะสามารถดูแลบุตรหลานของท่านได้อย่างดีมีคุณภาพแน่นอน และในปีงบประมาณ 2560 นี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงได้จัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนให้แก่เทศบาลตำบลตะโหมด ที่ในปัจจุบันได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยโรงเรียนเทศบาลตะโหมด ได้ใช้ชื่ออาคาร "อุทิตกิจจาทร" ที่เป็นชื่อของพระครูอุทิตกิจจาทร อดีตเจ้าอาวาสวัดตะโหมด ผู้เป็นที่นับถือและศรัทธาของคนในชุมชน และท่านก็ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาการศึกษาด้วย ก็ต้องขอขอบคุณเทศบาลตำบลตะโหมด ที่ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน ให้เด็กได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกัน