มหาดไทยติวเข้มผู้ว่าฯให้เป็น“ผู้นำด้านดิจิทัลภาครัฐ”

วันที่ 22 ก.ย. 2561 เวลา 13:53 น.
มหาดไทยติวเข้มผู้ว่าฯให้เป็น“ผู้นำด้านดิจิทัลภาครัฐ”
มหาดไทยจับมือสพร.ติวเข้มผู้ว่าฯให้เป็น“ผู้นำด้านดิจิทัลภาครัฐ”เพื่อก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0

เมื่อวันที่ 22 ก.ย. นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตร “ผู้นำดิจิทัลภาครัฐ (Digital Leadership for Executive Level)” สำหรับผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งเป็นหลักสูตรการอบรมที่มีการพัฒนาร่วมกันระหว่าง กระทรวงมหาดไทย สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) และ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

ทั้งนี้ การอบรมมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงบทบาทความสำคัญของการเป็นผู้นำในยุคที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด จนนำไปสู่การผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงาน และแนวทางการให้บริการ เพื่อยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการ และการให้บริการภาครัฐ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่ที่มีการเชื่อมโยงข้อมูล และการให้บริการระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้เกิดศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service)

นายบุญธรรม กล่าวว่า พล.อ. อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย เล็งเห็นบทบาทสำคัญของผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลระดับจังหวัด สู่ Smart City ในยุคดิจิทัล และ นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย จึงเห็นชอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเข้ารับการอบรมในหลักสูตรดังกล่าว ซึ่งสอดรับกับการปรับเปลี่ยนภาครัฐให้เป็นรัฐบาลดิจิทัล ภายใต้วิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศไทยไปสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ หรือประเทศไทยที่สามารถสร้างสรรค์ และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มศักยภาพ ทั้งในด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน นวัตกรรม ข้อมูล ทุนมนุษย์ และทรัพยากรอื่นๆ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทย คาดหวังว่าการอบรมหลักสูตรดังกล่าว จะก่อให้เกิดการเรียนรู้และการเปลี่ยนแปลงในการปรับเปลี่ยนองค์กร และการพัฒนาบุคลากร  โดยมั่นใจว่าการออกแบบหลักสูตรนี้มีความสอดรับกับแนวนโยบายดังกล่าว และย่อมส่งผลให้เกิดการต่อยอดและนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการทำงานได้อย่างแท้จริง รวมทั้งความรู้เพิ่มเติมที่จะได้รับจากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับวิทยากร และกรณีศึกษาจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งทั้งหมดได้ถูกบรรจุไว้ในหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งยังได้เน้นย้ำว่า ผู้ว่าราชการจังหวัด นอกจากจะเป็นผู้นำเชิงยุทธศาสตร์ และการบริหารจัดการแล้ว ยังต้องเป็นผู้นำเชิงเทคโนโลยีดิจิทัลด้วย เพื่อใช้สำหรับการตัดสินใจในการกำหนดนโยบาย และทิศทางการพัฒนาองค์กร ซึ่งปัจจุบันการประยุกต์ใช้ดิจิทัลในการบริหารจัดการมีความสำคัญมาก และเป็นสิ่งท้าทายสำหรับหรับผู้บริหารในยุคดิจิทัล ที่มีความพร้อมทั้งในด้านโครงสร้าง และเครื่องมือต่างๆ