สถ.พร้อมหนุนทำงานกับสตช.เพื่อความปลอดภัยประชาชน

  • วันที่ 12 ก.ย. 2561 เวลา 16:06 น.

สถ.พร้อมหนุนทำงานกับสตช.เพื่อความปลอดภัยประชาชน

สถ.พร้อมหนุนทำงานกับสตช.เพื่อความปลอดภัยประชาชน

อธิบดีสถ.ย้ำภารกิจของกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นพร้อมสนับสนุนทำงานร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อความปลอดภัยของประชาชน  เมื่อวันที่ 12 ก.ย.61 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(สถ.) บรรยายพิเศษหัวข้อ หัวข้อวิชา “การปกครองท้องถิ่นกับการพัฒนาประเทศ” ในโครงการฝึกอบรมการข่าวระดับกลาง ให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัดกองบัญชาการตำรวจสันติบาล ระดับสารวัตรถึงรองผู้กำกับ ณ ศูนย์พัฒนาด้านการข่าว กองบัญชาการตำรวจสันติบาล ถ.วิภาวดี-รังสิต กทม.

นายสุทธิพงษ์ กล่าวว่า การมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547  มาตรา 7 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 111/2557 ให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดระบบการบริหารการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางอาญาการรักษาความสงบเรียบร้อย และการรักษาความปลอดภัยของ ประชาชนให้เหมาะสมกับความต้องการของแต่ละท้องถิ่นและชุมชน

ทั้งนี้ ต้องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรภาคเอกชนมีส่วนร่วม ทั้งในส่วนที่เกี่ยวกับนโยบายงบประมาณ และอาสาสมัคร ตลอดจนการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานตำรวจ  และการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรภาคเอกชนตามวรรคหนึ่ง  ก็ให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรภาคเอกชน

นอกจากนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ยังได้ลงนามในบันทึกกรอบแนวทางความร่วมมือเพื่อการดำเนินการให้เป็นไปตามพ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 2560 ด้วย โดยกรมฯ จะส่งเสริมสนับสนุนและประสานงานเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการรักษาความสงบเรียบร้อยและการรักษาความปลอดภัยของประชาชนให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับความต้องการของแต่ละท้องถิ่นและชุมชน

ข่าวอื่นๆ