มท.ติวเข้มจัดซื้อจัดจ้างงานพัสดุรับระเบียบใหม่เน้นคุ้มค่าโปร่งใสตรวจสอบได้

  • วันที่ 12 ก.ย. 2561 เวลา 15:54 น.

มท.ติวเข้มจัดซื้อจัดจ้างงานพัสดุรับระเบียบใหม่เน้นคุ้มค่าโปร่งใสตรวจสอบได้

มหาดไทยติวเข้มบุคลากรด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารงานพัสดุ รับกฎหมายและระเบียบใหม่เน้นความคุ้มค่า โปร่งใส และตรวจสอบได้   เมื่อวันที่12ก.ย.นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิด “โครงการอบรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารงานพัสดุภาครัฐ ประจำปี 2561"  จัดโดย สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อให้ความรู้บุคลากรที่รับผิดชอบงานการเงิน งานจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ รวมทั้งงานบริหารแผนงานโครงการ ตามแผนพัฒนาจังหวัด/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวนทั้งสิ้น 450 คน  ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์  นางจุรีรัตน์ กล่าวว่า สืบเนื่องจากปีงบประมาณ 2560 ได้มีการยกเลิกระเบียบกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารงานพัสดุ ที่ใช้อยู่เดิม และให้ใช้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติดังกล่าว รวมทั้งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาใช้บังคับแทน  ทั้งนี้ การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีรายละเอียดและวิธีการปฏิบัติที่แตกต่างไปจากเดิม  ผู้ปฏิบัติงานจะต้องศึกษาทำความเข้าใจในข้อบัญญัติต่างๆ ให้ละเอียดถี่ถ้วน จะได้ไม่มีข้อผิดพลาด กระทรวงมหาดไทยตระหนักดีว่า การที่หน่วยงานภาครัฐจะสามารถดำเนินการให้สอดคล้องตามเจตนารมณ์ของกฎหมายได้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจจนสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและสอดคล้องกับหลักการจัดซื้อจัดจ้างตามกฎหมายใหม่

ข่าวอื่นๆ