มหิดลอินเตอร์จับมือทำ MOU กับรร.มัธยมชั้นนำทั่วประเทศ

  • วันที่ 11 ก.ย. 2561 เวลา 16:10 น.

มหิดลอินเตอร์จับมือทำ MOU กับรร.มัธยมชั้นนำทั่วประเทศ

 

วันที่ 7 กันยายน 2561 รองศาสตราจารย์ นพ.พิทยา จารุพูนผล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมลงนามความร่วมมือในโครงการ MUIC Excellence Entrance Track (MEET) กับผู้บริหารจากสถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจำนวนกว่า 20 สถาบันทั่วประเทศที่มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร English Program (EP), Intensive English Program (IEP), Bilingual, English Immersion Program, International Program (IP), Modern Language Program (MLP) หรือหลักสูตรอื่นๆ ที่เทียบเท่า ณ ห้องจรินทร์ยารัศมิ์ อาคารอทิตยาทร มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการ MEET มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารวิทยาลัยนานาชาติและผู้บริหารจากโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ นอกจากนี้ยังมีส่วนช่วยพัฒนานักเรียนและส่งเสริมการเรียนการสอนระบบนานาชาติในสถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ ให้เป็นเลิศทางวิชาการในระดับสากล เหมาะสมสอดคล้องกับการจัดการศึกษาแบบ Liberal Education ของวิทยาลัยฯ พร้อมเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีที่วิทยาลัยฯต่อไป

ข่าวอื่นๆ