สถ.ผนึกกำลังภูเก็ตจัดมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นครั้งที่10

วันที่ 01 ก.ย. 2561 เวลา 17:23 น.
สถ.ผนึกกำลังภูเก็ตจัดมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นครั้งที่10
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2561 ภายใต้คอนเซ็ปท์ “Smart Learning”

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2561  นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.)  พร้อมด้วย นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต และนายพิชิฏฏ์ ชิดไพฑูรย์ ท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต ร่วมแถลงจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2561 โดยมี นายสฤษฐ์พงษ์ เกี่ยวข้อง ผู้แทนสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย นายประเสริฐ วชิรเขื่อนขันธ์ นายกสมาคมเทศบาลแห่งประเทศไทย และนายธนิต กิตติพัธโนทัย ผู้แทนกทม.ร่วมเป็นเกียรติ ณ โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ

นายสุทธิพงษ์ กล่าวว่า สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 41 บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิจัดการศึกษาในระดับใด ระดับหนึ่ง หรือทุกระดับตามความพร้อม ความเหมาะสม และความต้องการภายในท้องถิ่น และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (9) บัญญัติให้เทศบาลเมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจหน้าที่ในการจัดการศึกษา และมาตรา 17 (6) บัญญัติให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอำนาจหน้าที่ในการจัดการศึกษา และกระทรวงศึกษาจะต้องถ่ายโอนโรงเรียนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงจะสามารถจัดการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย

ทั้งนี้  เพื่อเผยแพร่ผลงานการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีคุณภาพยอดเยี่ยม ให้ประชาชนและผู้ปกครองได้มั่นใจได้ว่า ท้องถิ่นมีความสามารถในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพเป็นเยี่ยม สามารถดูแลบุตรหลานของท่านให้มีพัฒนาการที่ดีในทุกๆด้าน ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และเป็นคนดีมีความห่วงแหนในประเพณี วัฒนธรรมความเป็นไทย ตลอดจนเป็นการยกระดับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน จึงจำเป็นที่จะต้องจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2561 ครั้งนี้ขึ้น

สำหรับ งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ครั้งที่ 10 ประจำปี 2561 ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 - 11 กันยายน นี้ โดยเทศบาลนครภูเก็ตเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดงานครั้งนี้ จัดขึ้นภายใต้คอนเซ็ปท์ “Smart Learning” ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้เด็กและเยาวชน ได้พัฒนาทักษะ ความรู้ และได้แสดงความรู้ ความสามารถ ได้มีการจัดประชุมทางวิชาการระดมสมอง กำหนดทิศทางการจัดการศึกษาท้องถิ่น ทั้งการศึกษาระดับปฐมวัย การศึกษาภาคบังคับ การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภทสามัญศึกษา และประเภทอาชีวศึกษา เพื่อเป็นการกระตุ้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพัฒนาศักยภาพในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน

ด้านนางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต กล่าวว่า  งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2561 นี้ ซึ่งจะจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และอาคารยิมเนเซี่ยม (สะพานหิน) ศูนย์กีฬาสะพานหิน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต จึงเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ศักยภาพและขีดความสามารถในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ประชาชนโดยทั่วไปได้ทราบ ตลอดจนเป็นการกระตุ้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการจัดการศึกษา และมุ่งเน้นการรวมพลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศด้วย

อย่างไรก็ตาม  ผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกคนจะได้รับริสแบนด์ (Wrist band) แทนบัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน ที่จะระบุชื่อ - สกุล และข้อมูลการแข่งขันเป็นรายบุคคล เมื่อการแข่งขันเสร็จสิ้นทุกคนก็จะได้รับริสแบนด์เป็นที่ระลึก และหากต้องการชมการถ่ายทอดสดการแข่งขัน ก็สามารถเข้าไปที่ www.มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น2561.com หรือ Facebook Fanpage มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น และทาง Youtube Channel มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น 2561

บทความแนะนำ