แนวร่วมสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

วันที่ 20 ส.ค. 2561 เวลา 11:10 น.
แนวร่วมสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
 

ความสำเร็จของงาน มหกรรม Thailand Social Expo 2018 ที่ผ่านมา คือ ความสามารถในการสร้างความสนใจจากภาคประชาชน และการสร้างแนวร่วมในการแก้ปัญหา ซึ่งพม. ประกาศศักยภาพการดำเนินงานให้ประชาชน ตลอดจน ภาคีเครือข่ายได้เป็นแนวร่วม ซึ่งในประเด็นของมาตรการที่แก้ปัญหาการค้ามนุษย์ เป็นหนึ่งในเนื้องานที่ประชาชนให้ความสนใจมากเป็นพิเศษโดยเฉพาะกิจกรรมการต่อต้านการค้ามนุษย์ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่มุ่งเน้นให้ประชาชนได้รับความรู้และร่วมกันต่อต้านการค้ามนุษย์ร่วมกัน

สิ่งที่สะท้อนอย่างเด่นชัด คือ ผลจากการเข้าชมงานมหกรรม Thailand Social Expo 2018 ที่เสร็จสิ้นไป เป็นการแสดงผลงานทางด้านสังคมของรัฐบาลในงานมหกรรมทางด้านสังคมครั้งแรกในประเทศไทย และประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก เช่นเดียวกันกับที่บูธกิจกรรมของการต่อต้านการค้ามนุษย์ ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่แน่นการให้ความรู้และตระหนักถึงความสำคัญในการร่วมกันต่อต้านการค้ามนุษย์ เนื่องจากสถิติการค้ามนุษย์มีเพิ่มมากขึ้นในทุกๆ ปี โดยภายในศูนย์การเรียนรู้การต่อต้านการค้ามนุษย์จะมีการแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลสถานการณ์การค้ามนุษย์ในประเทศไทย โดยรูปแบบการแสวงหาผลประโยชน์และการเปรียบเทียบข้อมูลการค้ามนุษย์ กับการลักลอบเข้าเมือง ข้อมูลการปราบปรามกฎหมายและป้องกันการค้ามนุษย์ รวมไปถึงสถิติการดำเนินคดีและสถิติผู้เสียหายที่ได้รับการคุ้มครอง นอกจากนี้ประชาชนยังได้ร่วมลงงานแสดงเจตนารมย์ในการต่อต้านการค้ามนุษย์ในประเทศไทย