เตรียมพร้อม!สถ.เรียกบุคคลรายงานตัวบรรจุแต่งตั้งขรก.29-30ส.ค.61

วันที่ 17 ส.ค. 2561 เวลา 19:10 น.
เตรียมพร้อม!สถ.เรียกบุคคลรายงานตัวบรรจุแต่งตั้งขรก.29-30ส.ค.61
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเรียกรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น รอบ 5 วันที่  29 – 30 ส.ค.นี้

เมื่อวันที่ 17 ส.ค.61 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดเผยว่า จากที่ตามที่คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ได้ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และได้มีประกาศคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ไปนั้น ซึ่งได้ดำเนินการบรรจุแต่งตั้งไปแล้วจำนวน 4 ครั้ง ปรากฏว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีการขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งต่างๆ ของแต่ละกลุ่มภาค/เขต ประกอบกับบางตำแหน่งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขอใช้บัญชี เป็นตำแหน่งที่บัญชีผู้สอบได้ในกลุ่มภาค/เขตนั้น ได้รับการบรรจุแต่งตั้งจนหมดบัญชีไปแล้ว ดังนั้น กรมฯ จึงได้มีหนังสือเรียกผู้สอบแข่งขันได้แต่ละตำแหน่ง ตามลำดับที่สอบได้ของแต่ละกลุ่มภาค/เขต มารายงานตัว เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประสงค์จะไปบรรจุแต่งตั้งในกลุ่มภาค/เขตที่ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ และกลุ่มภาค/เขตอื่น  ในวันที่ 29 – 30 สิงหาคม 2561  ณ  หอประชุมอนุสรณ์ 100 ปี มหาดไทย สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  อำเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี  โดยจัดส่งหนังสือแจ้งถึงผู้สอบแข่งขันได้ตามที่อยู่ที่ผู้สอบแข่งขันได้แจ้งไว้ในใบสมัครสอบแล้ว

อธิบดีกล่าวต่อว่า สำหรับรายละเอียดตำแหน่งและลำดับที่เรียกรายงานตัว กำหนดวัน เวลา สถานที่มารายงานตัวเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 5 จะเป็นไปตาม “บัญชีเรียกมารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 5” และ “บัญชีเรียกมารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (บรรจุภาค/เขตอื่น)” ซึ่งผู้สอบสามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น www.dla.go.th โดยขอให้ผู้สอบแข่งขันในตำแหน่งและลำดับตามบัญชีเรียกมารายงานตัวดังกล่าว ได้มารายงานตัวตาม วัน เวลา และสถานที่ตามที่กำหนด หากไม่มารายงานตัวตามกำหนดดังกล่าว จะถือว่าผู้สอบแข่งขันได้สละสิทธิ์ โดยไม่ประสงค์จะรับการบรรจุเข้ารับราชการตามที่สอบได้ (จะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้) สำหรับผู้ที่ได้รับการเรียกให้มารายงานตัวเพื่อบรรจุแต่งตั้งในกลุ่มภาค/เขตอื่นและไม่ประสงค์จะรับการบรรจุเข้ารับราชการในกลุ่มภาค/เขตอื่น (จะยังได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในลำดับ ตำแหน่ง และกลุ่มภาค/เขตที่สอบแข่งขันได้เช่นเดิม) ทั้งนี้ ในวันรายงานตัวให้ผู้สอบแข่งขันได้แต่งกายชุดสุภาพ และให้นำบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรเจ้าหน้าที่ของรัฐ มาแสดงตนเพื่อรายงานตัวด้วย และเนื่องจากในช่วงเวลาดังกล่าว มีพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ซึ่งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกัน ก็อาจทำให้การจราจรติดขัด จึงขอให้ผู้มารายงานตัวได้เตรียมการและเผื่อเวลา ในการเดินทางในวันดังกล่าวด้วย