51 ปี กปน. จัดกิจกรรมเพื่อสังคม พร้อมมอบโล่เกียรติคุณผู้ประกอบคุณประโยชน์ ปี 61

วันที่ 17 ส.ค. 2561 เวลา 11:40 น.
51 ปี กปน. จัดกิจกรรมเพื่อสังคม  พร้อมมอบโล่เกียรติคุณผู้ประกอบคุณประโยชน์ ปี 61
 

วันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2561) เวลา 09.15 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ การประปานครหลวง (กปน). สำนักงานใหญ่ นายปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการ กปน. เป็นประธานในงาน "วันคล้ายวันสถาปนา กปน. ครบรอบ 51 ปี" พร้อมอวยพรให้ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ปฏิบัติงาน กปน. ตั้งใจทำงานเพื่อประโยชน์สุขและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องของประชาชน ตามนโยบายบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ของกระทรวงมหาดไทย

นายปริญญา เปิดเผยต่อผู้สื่อข่าวว่า เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา กปน. ครบรอบ 51 ปี 16 สิงหาคม 2561 กปน. จัดงานภายใต้แนวคิด "Digital MWA To Sustainability : กปน. ยุคดิจิทัล สู่โลกแห่งความสุขที่ยั่งยืน" โดยในการก้าวสู่ปีที่ 52 กปน. ได้ดำเนิน • โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 9 เพื่อสร้างความมั่นคงและเพิ่มเสถียรภาพในระบบประปา ทั้งด้านระบบผลิต ระบบส่ง และจ่ายน้ำประปา • โครงการดูแลอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งน้ำสำคัญ เพื่อร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและเป็นแหล่งน้ำสำหรับผลิตน้ำประปา • โครงการลดน้ำสูญเสีย ปรับปรุงและเปลี่ยนท่อประปาเพื่อสร้างความมั่นคงในการให้บริการน้ำประปาแก่ประชาชน และ • สร้างธรรมาภิบาลในองค์กร โดยยึดหลักโปร่งใส ไม่ทุจริต ตรวจสอบได้ นอกจากนี้ กปน. ยังจัดกิจกรรมเพื่อสังคม ดังนี้ • วันที่ 4 สิงหาคม 2561 จัดกิจกรรม “ประปาพบประชาชน” ให้บริการประชาชนเรื่องระบบงานประปา การตรวจหรือซ่อมท่อประปาเบื้องต้น ตามชุมชนต่าง ๆ 18 แห่งทั่วกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ • วันที่ 14 สิงหาคม 2561 มอบเงินสนับสนุนมูลนิธิรามาธิบดี ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 166,666 บาท • วันที่ 16 สิงหาคม 2561 เปิดให้หน่วยงานภายนอกเข้าร่วมแสดงความยินดีครบรอบ 51 ปี โดยรับเป็นเงินบริจาคเพื่อสนับสนุนโครงการ “กปน. ปันรอยยิ้ม เพื่อสังคม” แทนการรับกระเช้า ณ อาคารอเนกประสงค์ กปน. สำนักงานใหญ่

นอกจากนี้ ในวันที่ 16 สิงหาคม 2561 กปน. จัดพิธีมอบโล่เกียรติคุณให้ผู้ประกอบคุณประโยชน์แก่ กปน. ประจำปี 2561 โดยมีผู้ที่ได้รับการคัดเลือกประเภทพนักงาน หรือกลุ่มพนักงาน กปน. จำนวน 2 ราย ประเภทบุคคล หรือกลุ่มบุคคลภายนอก จำนวน 11 ราย และประเภทหน่วยงานราชการและเอกชน จำนวน 7 ราย รวมทั้งสิ้น 20 ราย