กรมอุทยานแห่งชาติฯ ผนึกกำลังเครือเจริญโภคภัณฑ์และบริษัทในเครือฯ ปลูกจิตสำนึกเยาวชนและคนไทยทั้งประเทศอนุรักษ์สัตว์ป่าและป่าไม้ ชวนประกวดภาพถ่าย "สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ" ต่อเนื่องเป็นปีที่ 24

วันที่ 03 ส.ค. 2561 เวลา 11:42 น.
กรมอุทยานแห่งชาติฯ ผนึกกำลังเครือเจริญโภคภัณฑ์และบริษัทในเครือฯ ปลูกจิตสำนึกเยาวชนและคนไทยทั้งประเทศอนุรักษ์สัตว์ป่าและป่าไม้ ชวนประกวดภาพถ่าย "สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ" ต่อเนื่องเป็นปีที่ 24
 

2 สิงหาคม 2561 : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมกับ เครือเจริญโภคภัณฑ์ พร้อมด้วยบริษัทในเครือฯ ได้แก่ ทรู คอร์ปอเรชั่น ซีพีเอฟ ซีพี รีเทลลิงค์ และ ซีพี บีแอนด์เอฟ (ไทยแลนด์) ขับเคลื่อนโครงการ “ปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การประกวดภาพถ่าย "สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ’ ประจำปี 2561" ต่อเนื่องเป็นปีที่ 24 ชวนประกวดภาพถ่ายอนุรักษ์ธรรมชาติ หวังสร้างแรงบันดาลใจพร้อมปลูกจิตสำนึกเยาวชนคนรุ่นใหม่และคนไทยทั้งประเทศอนุรักษ์ สัตว์ป่าและป่าไม้ให้คงอยู่คู่กันเพื่อรักษาสมดุลธรรมชาติ อันจะเป็นประโยชน์ต่อมนุษย์และโลก ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และถ้วยประทานสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พร้อมเงินรางวัล

นางกาญจนา นิตยะ ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดเผยว่า กรมอุทยานแห่งชาติฯตระหนักถึงปัญหาการลดลงของพื้นที่ป่าไม้ในประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2551 พื้นที่ป่าไม้เหลืออยู่เพียง 99.15 ล้านไร่จากเดิม 171 ล้านไร่และมีแนวโน้มลดลงทุกปี ส่งผลกระทบต่อการลดลงของจำนวนสัตว์ป่า ซึ่งปัจจุบันทั้ง ป่าไม้ และสัตว์ป่าของไทยกำลังตกอยู่ในภาวะถูกคุกคามอย่างต่อเนื่อง และสุ่มเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ จึงจำเป็นที่ทุกหน่วยงานจะต้องมาช่วยกันรณรงค์ส่งเสริม กระตุ้นและปลูกจิตสำนึก ให้ชุมชนและเยาวชนรู้สึกหวงแหนและมีส่วนร่วมในการดูแลทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะป่าไม้และสัตว์ป่า ด้วยเหตุนี้ จึงร่วมมือกับภาคเอกชนคือ เครือเจริญโภคภัณฑ์และบริษัทในเครือฯ ขับเคลื่อนโครงการปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การประกวดภาพถ่าย ‘สัตว์มีค่าป่ามีคุณ’ ประจำปี 2561 ต่อเนื่องเป็น ปีที่ 24 โดยมีเจตนารมณ์ที่จะร่วมปลูกจิตสำนึกรักธรรมชาติผ่านภาพถ่ายอันสวยงาม

ดร.อาชว์ เตาลานนท์ รองประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์ เปิดเผยว่า เครือเจริญโภคภัณฑ์และบริษัทในเครือฯ ดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมุ่งมั่นทำธุรกิจด้วยใจที่ยั่งยืน มุ่งมั่นสร้างสังคมที่ยั่งยืนและมุ่งมั่นเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน สอดคล้องตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาติ ในเป้าหมายที่ 13,14,15 และ 17 SDGs ว่าด้วยเรื่องการจัดสรรสิ่งแวดล้อมเพื่อการอนุรักษ์ที่ยั่งยืน เครือเจริญโภคภัณฑ์จึงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทั้งป่าไม้และสัตว์ป่า และมีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้ริเริ่มโครงการปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การประกวดภาพถ่าย ‘สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ’ ร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติฯ มาตั้งแต่ปี 2538 จนถึงปัจจุบันโครงการฯ นี้ดำเนินการต่อเนื่องเป็นเวลา 24 ปี รวมจำนวนภาพถ่ายอนุรักษ์ธรรมชาติที่ส่งเข้าประกวดกว่า 36,000 ภาพ โดยในปีนี้ได้รับความร่วมมือจากบริษัทในเครือฯ ได้แก่ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (ซีพีเอฟ)บจก.ซีพี รีเทลลิงค์ และบจก. ซีพี บีแอนด์เอฟ (ไทยแลนด์) มาเสริมความแข็งแกร่งให้กับโครงการฯ นี้ เพื่อที่จะช่วยกัน ขยายการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้และสัตว์ป่าออกสู่สังคมให้มากที่สุด

นอกเหนือจากการมุ่งหวังที่จะส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนที่รักการถ่ายภาพ ยังสามารถเปิดโอกาสเรียนรู้และถ่ายทอดเรื่องราวคุณค่าของทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าผ่านภาพถ่ายที่สื่อเรื่องราวให้สังคมรับรู้ เกิดจิตสำนึกในการดูแลรักษาอย่างยั่งยืน ในขณะเดียวกันได้ขยายเครือข่ายการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทย ในการช่วยกันดูแลรักษาทรัพยากรสัตว์ป่า ป่าไม้และระบบนิเวศ อันจะเป็นมรดกล้ำค่าที่จะส่งมอบให้แก่คนรุ่นต่อๆ ไป กรมอุทยานฯ และเครือฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าภาพถ่ายความงามของธรรมชาติและสัตว์ป่าจะปลูกจิตสำนึกให้คนในสังคมมีความตระหนักในการหวงแหนและเห็นคุณค่าเพื่อนำไปสู่การสร้างสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

นายวัชรบูล ลี้สุวรรณ (โน๊ต) ศิลปิน นักถ่ายภาพและนักอนุรักษ์ มองว่า"ในฐานะที่เป็นนักถ่ายภาพอนุรักษ์ธรรมชาติการถ่ายภาพสัตว์ป่า ไม่ใช่แค่การหาจังหวะ หามุม หาแสงสวยๆ แล้วกดชัตเตอร์ แต่คือการค่อยๆ เข้าไปทำความรู้จัก เข้าไปเรียนรู้ชีวิตพวกมัน เพื่อนำเรื่องราวชีวิตมาบอกให้คนได้รู้ และเห็นคุณค่าของธรรมชาติ ภาพถ่ายยังมีพลังที่สามารถสื่อสารและจุดประกายให้คนในสังคมร่วมกันอนุรักษ์ธรรมชาติทั้งป่าไม้และสัตว์ป่าให้ยังอยู่ต่อไป"

นายธีรเดช เมธาวรายุทธ (อาเล็ก) ศิลปินและนักถ่ายภาพ กล่าวว่า "เป็นคนชอบท่องเที่ยวธรรมชาติมากๆ ทะเล ภูเขา น้ำตก ซึ่งเวลาได้ไปเห็น ไปสัมผัสกับธรรมชาติตรงนั้น จะรู้สึกว่าสิ่งแวดล้อมตรงนั้นทำให้เราสดชื่น มีความสุข บางที่ก็เป็นระบบนิเวศน์ที่สมบูรณ์ เป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ เป็นสิ่งที่สวยงาม แล้วเราก็ไม่อยากให้สิ่งเหล่านี้ถูกทำลาย หรือถูกคุกคามจากฝีมือมนุษย์ด้วยกันเอง เล็กจึงคิดว่า การที่เราไปเที่ยวที่ต่างๆ แล้วได้แชร์รูปถ่ายธรรมชาติสวยๆ ของเราออกไป อาจจะทำให้คนเห็นถึงความสวยงามของมัน อาจจะอยากมาเที่ยวตาม และก็คงอยากให้ธรรมชาติเหล่านั้นอยู่กับเราไปตลอดเหมือนกัน"

สำหรับเกณฑ์การตัดสินการประกวดภาพถ่าย คณะกรรมการจะพิจารณาจาก การถ่ายทอดแนวคิดและสื่อความหมายของ "สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ" ความสวยงาม การจัดวางองค์ประกอบ ตามหลักทัศนศิลป์ ความยาก-ง่าย และเทคนิคการถ่ายภาพโดยแบ่งการประกวดเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทสัตว์ป่า และประเภทป่าไม้ โดยแบ่งการประกวดออกเป็น 2 ระดับ คือ

1. ระดับบุคคลทั่วไป

ภาพประเภทสัตว์ป่า แบ่งเป็น 3 ประเภทย่อย คือ

- ภาพนก เช่น นกชนิดต่างๆ เป็ด ไก่ป่า เหยี่ยว นกยาง เป็นต้น

- ภาพสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เช่น ช้าง เสือ กวาง ลิง เลียงผา เป็นต้น

- ภาพสัตว์อื่นๆ เช่น สัตว์เลื้อยคลาน สัตว์น้ำ แมลง เป็นต้น

หมายเหตุ : ในปีนี้จะมีการพิจารณามอบรางวัลพิเศษให้แก่ภาพ "สัตว์ป่าประเภทพบหายาก" เพิ่มเติม โดยการตัดสินอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการ

ภาพประเภทป่าไม้ แบ่งเป็น 2 ประเภทย่อย คือ

- ภาพ Landscape คือ ภาพธรรมชาติในมุมกว้าง แสดงให้เห็นถึงความสมบูรณ์และงดงามของธรรมชาติ โดยรวม เช่น ภาพทิวเขา สายหมอก น้ำตก ทุ่งหญ้า ป่าดิบ เป็นต้น

- ภาพ Macro คือ ภาพธรรมชาติในมุมที่เฉพาะเจาะจง เพื่อถ่ายทอดให้เห็นถึงรายละเอียดความงดงาม

ของธรรมชาติ เช่น เห็ด มอส เฟิร์น ดอกไม้ กล้วยไม้ ใบไม้ เป็นต้น

2. ระดับนักเรียน นิสิต นักศึกษา

ภาพประเภทสัตว์ป่า (ไม่แบ่งประเภทย่อย)

ภาพประเภทป่าไม้ (ไม่แบ่งประเภทย่อย)

หมายเหตุ : ในปีนี้จะมีการพิจารณามอบรางวัลพิเศษให้แก่ภาพ "สัตว์ป่าประเภทพบหายาก" เพิ่มเติม โดยการตัดสินอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการ

รางวัลยอดเยี่ยมระดับบุคคลทั่วไป ประเภท "สัตว์ป่า" จะได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และประเภท "ป่าไม้" จะได้รับถ้วยประทานสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ นอกจากนี้ผู้ที่ได้รับรางวัล ทั้งระดับบุคลทั่วไปและระดับนักเรียน นิสิต นักศึกษา จะได้โล่รางวัล เงินรางวัล และสิทธิท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ

ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ที่สนใจสามารถส่งภาพถ่ายที่ถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตของสัตว์ป่าและความงดงามสมบูรณ์ของระบบนิเวศน์ พร้อมสื่อแนวคิดและความหมายของคำว่า "สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ" โดยเป็นผลงานที่ถ่ายจากกล้องดิจิทัล หรือสแกนจากแผ่นฟิล์ม ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 สิงหาคม 2561 สามารถส่งภาพผ่านเว็บไซต์www.trueplookpanya.com/truephotocontest หรือส่งทางไปรษณีย์ที่ ฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม กลุ่มทรู เลขที่ 18 อาคารทรู ทาวเวอร์ ชั้น 25 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทร.086-515-2376 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.trueplookpanya.com, https://m.facebook.com/truephotocontest2555/ หรือติดต่อสอบถามที่ สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ พันธุ์พืช ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร.0-2579-6666 ต่อ 1641-2