สถ.จับมือ5สถาบันผุดหลักสูตรพัฒนาบุคคลากรรองรับไทยแลนด์4.0

  • วันที่ 18 ก.ค. 2561 เวลา 17:10 น.

สถ.จับมือ5สถาบันผุดหลักสูตรพัฒนาบุคคลากรรองรับไทยแลนด์4.0

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จับมือ5สถาบันการศึกษาเพื่อการพัฒนาบุคลากรรองรับเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0 และยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ20ปี

เมื่อวันที่ 18ก.ค.61 นายขจร ศรีชวโนทัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อการพัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกับสถาบันการศึกษา 5 แห่ง ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยศิลปากร และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ชั้น 2 ห้อง BB โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร ตามโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0 และยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 20 ปี เพื่อสร้างหลักสูตรที่ดีมีมาตรฐาน มีความทันสมัย มีความหลากหลายทางวิชาการมากขึ้น และเพียงพอต่อการนำไปใช้ในการพัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณธรรม มีจิตสำนึก มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพในการทำหน้าที่ขับเคลื่อนภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ