สสปท. ยกระดับระบบมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สำหรับสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs)

วันที่ 18 ก.ค. 2561 เวลา 15:04 น.
สสปท. ยกระดับระบบมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สำหรับสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs)
 

ตามนโยบายรัฐบาลที่มุ่งส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs ผ่านนโยบายและมาตรการด้านต่างๆ อย่างเข้มข้น และต่อเนื่อง โดยพลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า รัฐบาลภายใต้อำนาจของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้ความสำคัญในการวางรากฐานการพัฒนาประเทศให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยังยืน โดยกำหนดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พัฒนาประเทศมุ่งสู่ Thailand 4.0 เน้นภารกิจการเพิ่มผลิตตะพาบ เน้นภารกิจการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ Thailand 4.0 ให้กลุ่มเป้าหมายที่เป็นสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศเป็นปัจจัยสำคัญที่จะขับเคลื่อนประเทศสู่ Thailand 4.0 ซึ่งรัฐบาลได้มีโครงการสำคัญระดับเมกกะโปรเจ็คที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ในหลายพื้นที่ สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน จึงได้จัดให้มีการฝึกอบรมมาตรฐาน/องค์ความรู้ความปลอดภัยทางถนนสำหรับสถานประกอบกิจการขนส่ง ขึ้นระหว่างวันที่ 17-18 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมบงกชรัตน์ เอ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร ให้แก่สถานประกอบกิจการขนาดกลางและเล็ก (SMEs) เพื่อเป็นการส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบกิจการประเภทโลจิสติกส์ ให้สามารถนำไปใช้ในสถานประกอบกิจการ เพื่อเป็นการป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติงานหรือลูกจ้าง อันจะนำไปสู่การลดการเสียชีวิตและการบาดเจ็บเนื่องจากอุบัติเหตุในการทำงานของผู้ปฏิบัติงานหรือลูกจ้าง และจะช่วยเสริมให้สถานประกอบกิจการประเภทโลจิสติกส์ที่เข้าร่วมโครงการ มีระบบมาตรฐานการบริหารและจัดการด้านความปลอดภัย ซึ่งเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ตามยุทธศาสตร์การ "สร้างความมีส่วนร่วมแบบประชารัฐ พัฒนาแรงงานปลอดภัย สุขอนามัยดี มุ่งสู่เศรษฐกิจที่ยั่งยืน" ของ สสปท.

นอกจาก กิจกรรมดังกล่าวข้างต้น สสปท. ยังเล็งเห็นความสำคัญในการสร้างการรับรู้ให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ ความเข้าใจ ด้านการป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นจากการทำงาน รวมไปถึงความตระหนักถึงความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น เพราะหากเกิดอุบัติเหตุขึ้นแล้วนั้นไม่เพียงแต่ก่อให้เกิดความเดือดร้อน หรือความเสียหายเพียงแค่ผู้ปฏิบัติงานและสถานประกอบการ แต่ยังก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อประชาชนโดยทั่วไปอีกด้วย ในเดือนสิงหาคมนี้ สสปท. จึงได้จัดอีกหนึ่งโครงการดีๆ นั่นก็คือ โครงการส่งเสริมการจัดทำระบบมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สำหรับสถานประกอบกิจการที่ประสบอันตรายจากการทำงานสูง โดยไม่มีค่าใช้จ่าย สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของ สสปท. www.tosh.or.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-4489111 ต่อ 405 คุณจิรนันท์ อินทร์มณี

บทความแนะนำ