ที่สุดของความแรง เอเอเอส ออโต้ เซอร์วิส ส่ง Bentley Continental GT3 สู้ศึกในการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบรายการ Bangsean Grand Prix 2018

  • วันที่ 12 ก.ค. 2561 เวลา 10:39 น.

ที่สุดของความแรง เอเอเอส ออโต้ เซอร์วิส ส่ง Bentley Continental GT3 สู้ศึกในการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบรายการ Bangsean Grand Prix 2018

ที่สุดของความแรง เอเอเอส ออโต้ เซอร์วิส ส่ง Bentley Continental GT3 สู้ศึกในการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบรายการ Bangsean Grand Prix 2018หรือ Thailand Super Series บนสนาม Bangsean Street Circuit ชลบุรี

เบนท์ลี่ย์ ประเทศไทย : บริษัท เอเอเอส ออโต้ เซอร์วิส จำกัด ผูู้นำเข้ำและตัวแทนจำหน่ำยรถยนต์เบนท์ลี่ย์อย่ำงเป็นทำงกำรแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย เนรมิต AAS Hospitality Area สุดหรู เพื่อรองรับลูกค้ำเบนท์ลี่ย์ในกำรร่วมชมกำรแข่งขัน Thailand Super Series 2018 อย่ำงใกล้ชิดติดขอบสนำม พร้อมส่งกำลังเชียร์ 2 นักแข่งจำกทีม est cola by AAS Motorsport คุณวุฒิกร อินทรภูวศักดิ์ และคุณกันตธีร์ กุศิริ ที่สนำมบำงแสน สตรีท เซอร์กิต จังหวัดชลบุรี ในวันเสำร์ที่ 14 และวันอำทิตย์ที่ 15 กรกฏำคม 2561 นี้ ซึงในปีนี่เป็นปีพิเศษที่ครบรอบ 12 ปีของบำงแสนกรังด์ปรีซ์ ที่ปิดถนนเลียบชำยหำดจัดกำรแข่งขันรถยนต์ทำงเรียบ

ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ ทำงเบนท์ลี่ย์ได้เชิญลูกค้ำที่ชื่นชอบควำมเร็วและกำรแข่งขันรถยนต์มำรวมตัวกันเพื่อได้พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ นอกจำกนั้นยังได้มีกำรจัดแสดงโชว์ Bentley Continental GT W12 รุ่นใหม่ล่ำสุดมำให้ยลโฉมอย่ำงใกล้ชิด และอีกไฮไลท์หนึ่งของงำนคือทำงเบนท์ลี่ย์ประเทศไทยได้นำรถยนต์ Bentley Bentayga Diesel รถยนต์ดีเซลทีเร็วที่สุดในโลกที่ให้พละกำลังสูงสุดกว่ำ 435 แรงม้ำเป็นรถนำขบวน สำหรับประธำนในพิธี คุณวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ ในพิธีเปิดกำรแข่งขันรถยนต์ทำงเรียบนำนำชำติ รำกำร Bangsean Grand Prix 2018 อย่ำงเป็นทำงกำร ในวันเสำร์ที่ 14 กรกฏำคม 2561 พร้อมรับชม Live สดกำรแข่งขันรถยนต์ Thailand Supercar GTM Plus โดยใช้รถ Bentley Continental GT3 ในกำรลงแข่ง และที่นี่ยังเป็นครั้งแรกของ Bentley กับสนำมบำงแสน เซอร์กิต อีกด้วย

หลังจำกที่ท่ำนได้รับชมกำรแข่งขันที่สุดมันส์แล้ว ท่ำนจะได้เพลิดเพลิน สนุกไปกับมินิคอนเสิร์ตจำก "ตู่ ภพธร" ริมชำยหำดบำงแสนยำมเย็นในบรรยำกำศสบำยๆ ที่จะทำให้คลำยควำมร้อนก่อนส่งท่ำนกลับบ้ำนอย่ำงปลอดภัย

ร่วมเชียร์และส่งแรงใจให้ 2 นักแข่งจำกทีม AAS Motorsport คว้ำชัยชนะเอำถ้วยรำงวัลมำครองให้ได้ติดตำมควำมเคลื่อนไหวได้ที่ www.facebook.com/AASMOTORSPORT และ facebook.com/bentleythailand

สอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เบนท์ลี่ย์ ประเทศไทย, บริษัท เอเอเอส ออโต้ เซอร์วิส จำกัด ผู้นำเข้ำและตัวแทนจำหน่ำยรถยนต์เบนท์ลีย์อย่ำงเป็นทำงกำรแต่ เพียงผู้เดียวในประเทศไทย ที่โชว์รูม CTI Tower โทร. 02 261 1050 - 1 และที่ โชว์รูม Siam Paragon โทร. 02 610 9880 ติดตำมข่ำวสำรควำมเคลื่อนไหวของ ทำงเบนท์ลี่ย์ประเทศไทยได้ที่ เว็ปไซด์ http://thailand.bentleymotors.com หรือที่ www.facebook.com/bentleythailand และ Instagram:bentley.thailand

ข่าวอื่นๆ