มหิดลอินเตอร์เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ วันที่ 2-20 กรกฎาคม 2561

วันที่ 28 มิ.ย. 2561 เวลา 16:51 น.
มหิดลอินเตอร์เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ วันที่ 2-20 กรกฎาคม 2561
 

1. หลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิต (BACHELOR OF COMMUNICATION ARTS IN MEDIA AND COMMUNICATION : B.COM.ARTS)

– สาขาวิชาสื่อและการสื่อสาร

2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (BACHELOR OF ARTS : B.A.)

– การออกแบบนิเทศศิลป์ (Communication Design)

– สังคมศาสตร์ (Social Science) โดยมี 2 สาขาวิชา ได้แก่ การศึกษาระหว่างประเทศ และเอเชียอาคเนย์ศึกษา

– วัฒนธรรมนานาชาติศึกษาและภาษา (Intercultural Studies and Languages)

3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION : B.B.A.)

– เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (Business Economics)

– การเงิน (Finance)

– ธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business)

– การตลาด (Marketing)

– การจัดการการบริการนานาชาติ (International Hospitality Management)

4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (BACHELOR OF SCIENCE : B.Sc.)

– วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (Biological Sciences)

– เคมี (Chemistry)

– วิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science)

– วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (Food Science and Technology)

– ฟิสิกส์ (Physics)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : www.muic.mahidol.ac.th หรือติดต่อหน่วยรับสมัครฯ โทร.0-2700-5000 ต่อ 4345, 4346, 4347 อีเมล์ : icdad@mahidol.ac.th