posttoday

มหิดลอินเตอร์ร่วมกับสมุทรสาครพัฒนาเมืองจัดพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน

22 มิถุนายน 2561

เมื่อวันที่ 16 -17 มิถุนายน 2561 กลุ่มสาขาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (THM-MUIC) ร่วมกับ บริษัท สมุทรสาครพัฒนาเมือง (วิสาหกิจเพื่อสังคม)

เมื่อวันที่ 16 -17 มิถุนายน 2561 กลุ่มสาขาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (THM-MUIC) ร่วมกับ บริษัท สมุทรสาครพัฒนาเมือง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสมุทรสงคราม จัดโครงการ “เส้นทางท่องเที่ยวนำร่องชุมชนและประวัติศาสตร์ท่าฉลอม” ภายใต้แนวคิด “พัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน” ณ ตำบลท่าฉลอม จังหวัดสมุทรสาคร  เพื่อให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์การลงพื้นที่และร่วมเรียนรู้การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ร่วมเรียนรู้วิถีชีวิตท้องถิ่นของคนในชุมชนบ้านท่าฉลอม ผ่านกิจกรรมการท่องเที่ยวร่วมเรียนรู้และลงมือทำผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น

เยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ  รวมถึงการเข้าพักโฮมสเตย์ในชุมชน ซึ่งนักศึกษาได้สะท้อนประสบการณ์และให้ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาตามแนวทางการดำเนินธุรกิจท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

นอกจากนั้น นักศึกษายังได้ร่วมเป็นจิตอาสาเพื่อการพัฒนาเมือง ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ทาสีเขื่อนและเก็บขยะนอกเขื่อน บริเวณสะพานไม้หมอนรถไฟ ณ สถานีรถไฟบ้านแหลม ซึ่งอยู่ในกระบวนการการพัฒนาเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งของบ้านท่าฉลอม โดยกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้และให้เข้าใจถึงแนวคิดของหลักจรรยาบรรณการท่องเที่ยวโลกในการเป็นนักท่องเที่ยวที่มีความรับผิดชอบอีกด้วย