กฟน. ปูพรมติดหลอดไฟ LED 1,200 โคม พร้อมเดินหน้าพัฒนาครอบคลุมทั่วคุ้งบางกระเจ้า

วันที่ 18 มิ.ย. 2561 เวลา 15:23 น.
กฟน. ปูพรมติดหลอดไฟ LED 1,200 โคม พร้อมเดินหน้าพัฒนาครอบคลุมทั่วคุ้งบางกระเจ้า
การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ลงพื้นที่ติดตั้งโคมไฟสาธารณะ LED จำนวนกว่า 1,200 โคม ตามแผนการพัฒนาพื้นที่คุ้งบางกระเจ้า ร่วมกับผู้แทนชุมชน และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ณ คุ้งบางกระเจ้า

กฟน. ในฐานะหน่วยงานผู้รับผิดชอบด้านระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้มั่นคง ปลอดภัย พร้อมห่วงใยสังคม ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ  ได้เล็งเห็นถึงการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุ้งบางกระเจ้าซึ่งเป็นพื้นที่ธรรมชาติที่สำคัญตั้งอยู่ในพื้นที่ให้บริการของ กฟน. ถือเป็นแหล่งโอโซนสีเขียวกลางเมืองใหญ่ในจังหวัดสมุทรปราการ อีกทั้งองค์การบริหารส่วนตำบลบางกะเจ้าเป็นที่ตั้งของโครงการสวนกลางมหานคร “สวนศรีนครเขื่อนขันธ์” อีกด้วย กฟน. จึงพร้อมให้การสนับสนุนเพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม ที่ผ่านมา กฟน. ได้ร่วมประชุมกับผู้บริหารองค์การส่วนท้องถิ่น ผู้แทนชุมชน และผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่คุ้งบางกระเจ้า เพื่อทำความเข้าใจความร่วมมือเดินหน้ากำหนดอนวทางพัฒนาพื้นที่ และในวันนี้  กฟน. กำลังดำเนินการเริ่มติดตั้งโคมไฟสาธารณะ LED เพิ่มเติม จำนวน 1,200 โคม ครอบคลุมพื้นที่ 6 ตำบล ได้แก่  ต.บางน้ำผึ้ง ต.บางกระเจ้า ต.ทรงคะนอง ต.บางกระสอบ ต.บางกอบัว และ ต.บางยอ รวมถึงเส้นทางจักรยานอย่างถนนมรกต และทางเดินทาง ชุมชน OTOP ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มแสงสว่างให้มีความเพียงพอ เกิดความปลอดภัย ส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ อีกทั้งยังช่วยให้เกิดการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากช่วยลดการใช้พลังงานมากกว่าหลอดไส้ (High Pressure Sodium) ที่ใช้อยู่เดิมมากกว่า ร้อยละ 50 โดยที่ยังคงระดับค่าความสว่างที่เท่ากันหรือมากกว่าอีกด้วยเพื่อเพิ่มศักยภาพของชุมชนฯ ในด้านต่างๆ อย่างเต็มที่

นอกจากการเปลี่ยนและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะแล้ว เนื่องในโอกาส 60 ปี กฟน. ยังเตรียมดำเนินโครงการอื่นๆ เพื่อร่วมพัฒนาชุมชนบางกระเจ้าเพิ่มเติม เช่น การให้ความรู้ด้านการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพปลอดภัยและการช่วยชีวิตเบื้องต้น  การสนับสนุนธุรกิจ/สินค้าจากชุมชนคุ้งบางกระเจ้าเพื่อเพิ่มรายได้ให้คนในชุมชน และการพัฒนาและส่งเสริมให้ชุมชนใช้พลังงานสะอาด ซึ่งจะช่วยให้เกิดการใช้ไฟฟ้าภายในชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ และนำไปสู่การสร้างความยั่งยืนของชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป

กฟน. 60 ปี ก้าวสู่วิถีอนาคต

Leveraging beyond Tomorrow

บทความแนะนำ