ด่วน ! เฉพาะผู้ที่พลาดการสมัครเรียนต่อระดับปริญญาโท

วันที่ 23 พ.ค. 2561 เวลา 18:02 น.
ด่วน ! เฉพาะผู้ที่พลาดการสมัครเรียนต่อระดับปริญญาโท
 

หลักสูตร Ex MBA และ หลักสูตร Young MBA

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เปิดรับสมัคร (รอบเพิ่มเติม) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2561 เรียนเฉพาะวันเสาร์ และวันอาทิตย์

ระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม ถึง 10 มิถุนายน 2561

เปิดภาคเรียน วันที่ 23 มิถุนายน 2561

หลักสูตร Executive MBAมี 2 สาขา ได้แก่

สาขาการจัดการทั่วไป

สาขาการจัดการวิศวกรรมธุรกิจ

ใช้วิธีสัมภาษณ์ในการคัดเลือก

หลักสูตร Young MBAมี 5 สาขา ได้แก่

สาขาการจัดการโลจิสติกส์

สาขาการจัดการทั่วไป

สาขาการตลาด

สาขาการบัญชี

สาขาการจัดการวิศวกรรมธุรกิจ

ใช้วิธีการสอบข้อเขียนร่วมกับวิธีสัมภาษณ์ในการคัดเลือก

"หลักสูตรปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี เป็นหลักสูตรที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. (สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) ระดับดี มีจุดเด่นกว่าสถาบันอื่น คือ ไม่ได้เรียน MBA แบบรวม แต่จะแยกสาขาวิชาเอก สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนที่ต้องการโฟกัส ต่อยอด หรือเจาะจงเนื้อหาวิชาที่ต้องการและเป็นประโยชน์ต่อการทำงานหรือการดำเนินธุรกิจ"

ผศ.ดร.นาถรพี ชัยมงคล

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ

มทร.ธัญบุรี

สมัครเรียนวันนี้ที่http://www.grad.rmutt.ac.th