ประชุมมอบโล่รางวัลวัดที่ผ่านเกณฑ์ประเมินการจัดการสิ่งแวดล้อม ประจำปี ๒๕๖๐

วันที่ 14 พ.ค. 2561 เวลา 17:52 น.
ประชุมมอบโล่รางวัลวัดที่ผ่านเกณฑ์ประเมินการจัดการสิ่งแวดล้อม ประจำปี ๒๕๖๐
 

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดงาน "ประชุมมอบโล่รางวัลวัดที่ผ่านเกณฑ์ประเมินการจัดการสิ่งแวดล้อม ประจำปี ๒๕๖๐ สำหรับปีนี้มีวัดสมัครเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑๑๔ วัด ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับดีเยี่ยม ๒๒ วัด, ระดับดีมาก ๒๕ วัด และระดับดี ๓๔ วัด ภายในงานประกอบด้วยพิธีมอบโล่รางวัลวัดที่ผ่านเกณฑ์ประเมินจัดการสิ่งแวดล้อม การเสวนา เรื่อง "ความสำเร็จของการจัดการสิ่งแวดล้อมในวัด" โดย ผู้ร่วมเสวนา พระราชรัตนเวที รองเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์, พระครูภาวนาวชิรคุณ ดร. เจ้าอาวาสวัดตึก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, พระอธิการประชุม เจ้าอาวาสวัดท่าประชุม จังหวัดขอนแก่น การจัดแสดงนิทรรศการหน่วยงาน โดยมีพระพรหมบัณฑิต เจ้าคณะภาค ๒ และอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัล และนายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นประธานในฝ่ายฆราวาส ถวายสักการะและกล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกระทรวงฯ และกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมงาน วันพุธที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ อาคารหอประชุม มวก. ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา