มหิดลอินเตอร์ร่วมลงนามความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง

วันที่ 03 พ.ค. 2561 เวลา 11:40 น.
มหิดลอินเตอร์ร่วมลงนามความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง
 

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 รศ.นพ.พิทยา จารุพูนผล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ พร้อมด้วย Mr. Jens Thraenhart, Executive Director ผู้บริหารสำนักงานความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและบริการ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล และสำนักงานความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (Mekong Tourism Coordinating Office : MTCO) ซึ่งประกอบไปด้วยสมาชิก 6 ประเทศ คือ จีน (ยูนนานและกวางสี) กัมพูชา ลาว พม่า ไทย และเวียดนาม เพื่อขับเคลื่อนงานวิชาการและผลงานวิชาการ โดยมี Dr.Roberto Bruno Gozzoli ประธานกลุ่มสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการพร้อมด้วยผศ. ดร.วลัญชลี วัฒนาเจริญศิลป์ ร่วมต้อนรับด้วย ณ ห้องประชุม A302 อาคารอทิตยาทร วิทยาลัยนานาชาติ