รัฐประกาศสังคมสูงอายุเป็นวาระแห่งชาติ สคช.ขานรับเตรียมพร้อมรับรองผู้ดูแลผู้สูงอายุให้มีคุณวุฒิวิชาชีพ

  • วันที่ 12 เม.ย. 2561 เวลา 10:03 น.

รัฐประกาศสังคมสูงอายุเป็นวาระแห่งชาติ สคช.ขานรับเตรียมพร้อมรับรองผู้ดูแลผู้สูงอายุให้มีคุณวุฒิวิชาชีพ

 

รัฐบาลได้ให้ความสำคัญเตรียมพร้อมสังคมไทยสู่สังคมผู้สูงอายุ ให้เป็นวาระแห่งชาติ เพื่อให้ทุกภาคส่วนทำงานร่วมกัน พัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจผู้สูงอายุให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน สถาบันคุณวุฒวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช. เห็นความสำคัญของการพัฒนาคนในอาชีพที่ต้องเข้ามาดูแลผู้สูงอายุต้องได้มาตรฐาน ตอบสนองนโยบายรัฐบาลที่เน้นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทย

นายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ได้กล่าวถึงการพัฒนาบุคลากรที่จะเข้ามาดูแลผู้สูงอายุว่า "เรามีระบบคุณวุฒิวิชาชีพที่จะช่วยรับรองบุคลากรที่เข้ามาดูแลผู้สูงอายุ ให้ได้มาตรฐาน ซึ่ง สคช.กำหนดให้มีองค์กรรับรองเพื่อทำหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพที่เข้ามาทดสอบ โดยเจ้าหน้าที่ที่สอบประเมินสมรรถนะคนในอาชีพให้ได้มาตรฐานนั้นจะต้องมีประการณ์ในสายงานไม่น้อยกว่า 5 ปี ต้องผ่านการอบรมทั้งหลักสูตรมาตรฐานการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่สอบ และหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการของ สคช. เพื่อที่จะไปวัดความรู้ความสามารถคนในอาชีพอย่างแท้จริง เป็นไปตามมาตรฐาน ที่ผู้ประกอบการกำหนด ซึ่งการพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อการพัฒนาคนในอาชีพ เป็นไปตามหลักการมาตรฐานสากล ISO /IEC 17024 และการประกันคุณภาพของระบบคุณวุฒิวิชาชีพ ที่ผ่านมา มีคนในอาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุเข้าประเมินไม่น้อยกว่า 1500 คน คุณวุฒิวิชาชีพจึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยคัดกรองคนที่เข้ามาทำงานในสายนี้ให้มีคุณภาพ ตอบโจทย์ผู้ประกอบการ สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ใช้บริการ และตอบรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยที่กำลังจะก้าวสู่สังคมสูงอายุอย่างเต็มรูปแบบ"

ด้านรองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี ประธาน อนุกรรมการ มาตรฐานอาชีพบริการ สุขภาพ ของ สคช. ได้กล่าวถึงความสำคัญของการร่วมมือกันดูแลคุณภาพชีวิตของสังคมไทย ว่า

"คนในอาชีพบริการสุขภาพ ทั้งอาชีพผู้แลเด็กและผู้ดูแลผู้สูงอายุ ถือเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญของสังคมไทยยิ่ง เพราะขณะนี้ 1 ใน 4 ประชากรในประเทศกำลังเป็นประชากรที่อายุ 60 ปีขึ้นไป ก้าวสู่ความเป็นสังคมสู่อายุ บวกกับครอบครัวไทยมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะเป็นครอบครัวเดี่ยวคือมีลูกน้อยลง คนเป็นโสดมากขึ้น ดังนั้นเด็กเล็กที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในวันหน้าต้องได้รับการดูแลที่ใส่ใจและมีคุณภาพให้มากกว่าเดิม สองอาชีพนี้จึงเรียกได้ว่าเป็นตัวช่วยประเทศให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมีคุณภาพ เป็นอาชีพที่ต้องมีมาตรฐานเพราะดูแลทั้งอนาคตของชาติและดูแลผู้สูงอายุ"

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ