นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และนางนิพัทธา อมรรัตนเมธา ประธานมูลนิธิช่วยการศึกษาท้องถิ่น ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลด้านการจัดการศึกษาดีเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วันที่ 09 เม.ย. 2561 เวลา 17:53 น.
นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และนางนิพัทธา อมรรัตนเมธา ประธานมูลนิธิช่วยการศึกษาท้องถิ่น ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลด้านการจัดการศึกษาดีเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 

เมื่อวันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และนางนิพัทธา อมรรัตนเมธา ประธานมูลนิธิช่วยการศึกษาท้องถิ่น ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลด้านการจัดการศึกษาดีเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจัดขึ้นโดยมูลนิธิช่วยการศึกษาท้องถิ่น และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีผู้เข้ารับรางวัลประกอบด้วย รางวัลโครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา จำนวน 156 รางวัล รางวัลโครงการคัดเลือกครูดีเด่นสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 98 รางวัล รางวัลโครงการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 11 รางวัล รางวัลโครงการคัดเลือกผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านการศึกษาและผู้อำนวยการสำนัก/กอง การศึกษาดีเด่น จำนวน 28 รางวัล รางวัลโครงการประกวดกิจกรรมสร้างคนดีแก่แผ่นดิน จำนวน 12 รางวัล รางวัล "ยอดครูผู้มีอุดมการณ์" จำนวน 5 รางวัล และรางวัล "ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น" จำนวน 10 รางวัล ณ ห้องธนบุรีฮอลล์ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร

นายสุทธิพงษ์กล่าวว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นหน่วยงานที่สำคัญ ในการให้บริการสาธารณะในด้านต่างๆ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะด้านการจัดการศึกษา อันจะเป็นฐานของการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ ให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่สมดุล มีคุณธรรม จริยธรรม ดังนั้น จึงมีความจำเป็นต้องพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพ โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน และเป็นที่ทราบกันดีว่าประเทศไทยก้าวเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ตามนโยบายรัฐบาล และการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จะส่งผลกระทบด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคมทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ ดังนั้น การที่มูลนิธิช่วยการศึกษาท้องถิ่นร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดกิจกรรมด้านการศึกษา โดยน้อมนำศาสตร์พระราชาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ มาเป็นหลักชัยในการจัดการศึกษา ก็นับว่าเป็นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพประชากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีคุณภาพ จึงขอขอบคุณคณะกรรมการมูลนิธิช่วยการศึกษาท้องถิ่นทุกท่าน รวมทั้งผู้ที่ให้การช่วยเหลือ และสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องมาตลอด 47 ปี

สุดท้ายนี้ ต้องขอแสดงความยินดีและแสดงความชื่นชมกับความสำเร็จของทุกท่าน ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ และขอขอบคุณท่านผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้บริหารสถานศึกษา รวมถึงคุณครู ที่ร่วมแรงร่วมใจกันเป็นผู้นำที่เอาใจใส่ สนับสนุนการศึกษาเป็นอย่างดีเยี่ยม รวมทั้งช่วยกันพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับของประชาชนได้อย่างดี และขอฝากให้ช่วยกันดูแล สำรวจเด็กนักเรียน ลูกหลานในพื้นที่ของเรา หากมีเด็กคนไหนที่ครอบครัวขัดสน ยากไร้ ไม่มีกำลังความสามารถในการดูแลส่งเสียลูกหลาน ทางกรมฯ ก็ได้มีการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนไว้แล้ว เพื่อรวบรวมข้อมูลของผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ และร่วมกันหาแนวทางในการข่วยเหลือเกื้อกูลกันต่อไป เพื่อให้เด็กไทย เติบโตมีความรู้ควบคู่กับคุณธรรม สามารถช่วยเหลือและดูแลสังคมต่อไปได้ และสำหรับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในวันนี้ ถือได้ว่าเป็นต้นแบบที่ดีให้แก่เพื่อน เป็นผู้ที่มีความมานะ หมั่นศึกษาหาความรู้ที่เป็นเลิศ ถือได้ว่าเป็นความภาคภูมิใจของผู้ปกครองและคุณครู ก็ขอให้รักษาคุณงามความดีและเกียรติประวัตินี้ไว้ด้วยเช่นกัน

ทางด้านนางนิพัทธา กล่าวว่า ต้องขอขอบคุณท่านอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ได้ให้ความสำคัญในเรื่องของการศึกษาเป็นอย่างมาก ถือได้ว่าเป็นความโชคดีของเด็กนักเรียน ที่มีผู้บริหารที่ใส่ใจ มีความมุ่งมั่นที่จะช่วยพัฒนาการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ แต่ทุกสิ่งจะสำเร็จได้นั้น ขึ้นอยู่กับพวกเราทุกคน ไม่ว่าจะเป็นท่านผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา และคุณครูทุกท่าน ที่ต้องร่วมมือร่วมใจกัน เพื่องานด้านการศึกษาของท้องถิ่นเรา อยากฝากทุกท่านไว้ว่า มาช่วยกันทำให้สำเร็จ ทำแล้วเราจะมีความภาคภูมิใจ ที่ได้ทำคุณประโยชน์เพื่อส่วนรวม และเพื่อเด็กนักเรียนของเรา