ประธานมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ "ศ.วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์" นักต่อสู้เพื่อคนพิการ มอบโล่ขอบคุณ "ศุภชัย เจียรวนนท์" ซีอีโอ เครือซีพี ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการ

วันที่ 15 มี.ค. 2561 เวลา 14:54 น.
ประธานมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ "ศ.วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์" นักต่อสู้เพื่อคนพิการ มอบโล่ขอบคุณ "ศุภชัย เจียรวนนท์" ซีอีโอ เครือซีพี ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการ
 

ประธานมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ "ศ.วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์" นักต่อสู้เพื่อคนพิการ มอบโล่ขอบคุณ "ศุภชัย เจียรวนนท์" ซีอีโอ เครือซีพี ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการ สนับสนุนโครงการปั่นไปไม่ทิ้งกัน สร้างศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการฯ เป็นแหล่งสร้างงานสร้างรายได้ที่ยั่งยืนแก่คนพิการ

มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ โดย ศาสตราจารย์วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ ประธานมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ มอบโล่ขอบคุณนายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ ในฐานะที่เป็นภาคเอกชนผู้สนับสนุนโครงการ “ปั่นไปไม่ทิ้งกัน สานต่องาน ไปไม่ทิ้งกัน สานต่องานที่พ่อทำ No One Left Behind” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่ของคนพิการในปีที่ผ่านมา โดยผู้พิการตาบอดได้ปั่นจักรยานจากกรุงเทพฯ ถึงเชียงใหม่เพื่อระดมทุนสร้างศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ซึ่งเครือเจริญโภคภัณฑ์และกลุ่มทรูได้ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ สามารถระดมทุนได้กว่า 30 ล้านบาทสำหรับนำมาใช้การก่อสร้างศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ทำให้คนพิการมีกำลังใจที่จะต่อสู้ชีวิตเพื่อไม่ให้เป็นภาระของสังคม ทั้งนี้พิธีมอบโล่ได้จัดขึ้น ณ ตึกทรู ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก พร้อมมีการออกร้านจำหน่ายสินค้าของคนพิการภายใต้แบรนด์ยิ้มสู้ โดยมีพนักงานอุดหนุนสินค้าอย่างคับคั่ง

ศาสตราจารย์วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ ประธานมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ กล่าวว่า เครือเจริญโภคภัณฑ์ และกลุ่มทรู เป็นภาคเอกชนที่มีความตั้งใจในการช่วยเหลือคนพิการมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในโครงการ “ปั่นไปไม่ทิ้งกัน สานต่องาน ไปไม่ทิ้งกัน สานต่องานที่พ่อทำ No One Left Behind” ที่มูลนิธิฯ จัดขึ้นเพื่อระดมทุนสร้างศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ก็ได้รับการสนับสนุนทั้งแรงกายแรงใจของเครือเจริญโภคภัณฑ์และกลุ่มทรูอย่างเต็มที่ ทำให้การระดมทุนประสบความสำเร็จได้รับเงินบริจาคเป็นจำนวนกว่า 30 ล้านบาท ซึ่งจะนำไปใช้การก่อสร้างศูนย์ฝึกอาชีพฯ เพื่อให้คนพิการในประเทศไทยได้มีอาชีพ ที่สามารถสร้างรายได้มั่นคงเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ โดยอาชีพที่จะส่งเสริมแก่คนพิการจะมีอาชีพด้านการเกษตรเป็นหลัก ซึ่งเครือเจริญโภคภัณฑ์จะสนับสนุนได้ทั้งองค์ความรู้ เทคโนโลยี และช่องทางการตลาด ด้วยเหตุนี้มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการจึงรู้สึกยินดีเป็นอย่างมาก ที่คนในสังคมไทยให้ความช่วยเหลือคนพิการ และขอขอบคุณเครือเจริญโภคภัณฑ์รวมถึงกลุ่มทรูดัวยใจจริง เพราะศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียนจะทำให้คนพิการได้ก้าวพ้นจากความยากจน และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในที่สุด

นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ กล่าวว่า เครือเจริญโภคภัณฑ์ภาคภูมิใจที่ได้ร่วมงานกับมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ ตลอดเวลาที่ร่วมงานกัน ไม่เพียงเข้าร่วมสนับสนุนโครงการต่างๆ เพื่อยกระดับคุณชีวิตคนพิการ นอกจากนี้เครือฯ ยังได้รับแรงบันดาลใจจากกลุ่มคนพิการ โดยเฉพาะในโครงการ “ปั่นไปไม่ทิ้งกัน สานต่องาน ไปไม่ทิ้งกัน สานต่องานที่พ่อทำ No One Left Behind” ที่กลุ่มคนพิการแสดงออกถึงความกล้าหาญ ความอดทน และการต่อสู้ รวมพลังปั่นจักรยานระยะทางเกือบ 1,000 กิโลเมตร จากกรุงเทพฯ ถึงเชียงใหม่ เพื่อระดมทุนสร้างศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ให้เป็นจริงขึ้นมา แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของระบบสังคมไทยที่ทุกภาคส่วนเกื้อกูลกัน นอกจากนี้ตนยังนับถือ ศาสตราจารย์วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ ประธานมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ เป็นบุคคลต้นแบบที่น่าชื่นชม ทั้งในบทบาทการเป็นแกนหลักให้คนพิการในสังคม สามารถยืนหยัดได้ด้วยตนเองและสร้างคุณค่าให้แก่สังคม โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมครั้งนี้ จะมีส่วนส่งเสริมให้ คนปกติและคนพิการสามารถเดินเคียงข้างกันได้ในสังคม และส่งเสริมให้คนพิการมีบทบาทและที่ยืนในสังคมเท่าเทียมคนปกติทุกประการ จากนี้ เครือเจริญโภคภัณฑ์พร้อมจะให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ โดยนำองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม การตลาด การจัดการ และช่องทางการจัดจำหน่ายที่มี เข้าช่วยสร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคงให้กับคนพิการทั่วประเทศ ทั้งนี้เครือเจริญโภคภัณฑ์มีเป้าหมายด้านการสร้างคุณค่าเพื่อสังคมโดยการส่งเสริมอาชีพและคุณภาพชีวิตแก่เกษตรกร ผู้ประกอบการรายย่อย รวมถึงกลุ่มผู้เปราะบาง จำนวน 100,000 คน ในปี พ.ศ. 2563