สถ. แจงกรณียกเลิกบัญชีสอบ 8 อบต.แม่ฮ่องสอน

วันที่ 19 ก.พ. 2561 เวลา 09:56 น.
สถ. แจงกรณียกเลิกบัญชีสอบ 8 อบต.แม่ฮ่องสอน
 

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดเผยว่า จากที่มีการเผยแพร่ข่าวกรณีการยกเลิกบัญชีสอบบรรจุแข่งขันเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตำบล จากบัญชีการสอบขององค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดแม่ฮ่องสอน 8 แห่ง ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อย องค์การบริหารส่วนตำบลแม่โถ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ และองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อูคอนั้น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอเรียนชี้แจงว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับหนังสือร้องเรียนว่า เกิดการทุจริตการสอบดังกล่าวขึ้น กรมฯ โดยคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) ได้มีการประชุม เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2559 มีมติว่า หน่วยงานกลางที่รับผิดชอบการสอบแข่งขันขององค์การบริหารส่วนตำบลที่เกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งดำเนินการออกข้อสอบไม่เป็นไปตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับกระบวนการสอบแข่งขัน พ.ศ. 2558 จึงมีให้ ก.อบต.จังหวัดแม่ฮ่องสอนทบทวนและเพิกถอนมติทุกครั้งที่เกี่ยวกับการให้ความเห็นชอบการบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้จากบัญชีผู้สอบแข่งขันเป็นพนักงานส่วนตำบล แล้วแจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณายกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขัน และมีคำสั่งให้ผู้สอบแข่งขันได้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งออกจากราชการทันที

ต่อมาจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้มีหนังสือหารือแนวทางปฏิบัติต่อคณะกรรมการกฤษฎีกา และมีหนังสือรายงานไปยังกระทรวงมหาดไทย ขอความอนุเคราะห์ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นหน่วยงานดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง เนื่องจากมีความพร้อมด้านบุคลากร ที่มีความเชี่ยวชาญทางกฎหมายและการสืบสวน สอบสวน โดยกระทรวงมหาดไทยได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีมีการร้องเรียนทุจริตสอบขององค์การบริหารส่วนตำบลทั้ง 8 แห่ง เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560 และในวันที่ 18 - 21 ตุลาคม 2560 คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ดำเนินการสอบปากคำผู้ถูกร้องเรียน ผู้สอบแข่งขันได้ที่ได้รับการบรรจุ และผู้สอบแข่งขันได้ที่ขึ้นบัญชีไว้ รวมถึงผู้แทน ก.อบต.จังหวัดแม่ฮ่องสอนไปแล้ว จำนวน 61 ปาก ยังคงเหลือการสอบปากคำหน่วยงานกลางที่รับผิดชอบการสอบตามบันทึกข้อตกลงจ้าง (TOR) และสืบเนื่องมาจากกรรมการบางคนได้เกษียณอายุราชการและย้ายไปดำรงตำแหน่งที่อื่น กระทรวงมหาดไทย จึงมีการแก้ไขคำสั่งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560 เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการแทนจนครบ แต่เนื่องจากหน่วยงานกลางที่รับผิดชอบการสอบติดภารกิจที่สำคัญ (งานพระราชทานปริญญาบัตรและเตรียมการรับนักศึกษาใหม่) จึงขอเลื่อนการให้ถ้อยคำเป็นเดือนกุมภาพันธ์ 2561 จำนวนทั้งสิ้น 20 ปาก ซึ่งในขณะนี้ คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกำลังอยู่ในระหว่างการแสวงหาข้อเท็จจริง และพยานหลักฐานในพื้นที่เพื่อสรุปสำนวนโดยเร็วต่อไป

ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561