RobecoSAM คัดเลือกซีพีเอฟรับรางวัลความยั่งยืนระดับเหรียญทองแดงกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหาร

วันที่ 15 ก.พ. 2561 เวลา 17:43 น.
RobecoSAM คัดเลือกซีพีเอฟรับรางวัลความยั่งยืนระดับเหรียญทองแดงกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหาร
 

นายวุฒิชัย สิทธิปรีดานันท์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซีพีเอฟ เปิดเผยว่า RobecoSAM ผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนเกี่ยวกับความยั่งยืนระดับโลก ได้ประสานความร่วมมือกับกลุ่มดัชนีความยั่งยืนของดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices หรือ DJSI) เพื่อจัดอันดับบริษัทที่มีผลการดำเนินงานด้านความอย่างยั่งยืนที่โดดเด่นมากกว่า 400 บริษัท ใน 60 อุตสาหกรรมทั่วโลก ในแต่ละปีจะพิจารณาคัดเลือกบริษัทชั้นนำเข้าร่วมการคัดเลือกมากกว่า 3,500 บริษัท โดยปี 2561 นี้ ซีพีเอฟได้รับเลือกให้ได้รับรางวัลความยั่งยืนระดับเหรียญทองแดง หรือ Bronze Class 2018 medal จากเกณฑ์รางวัลที่แบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับเหรียญทอง (RobecoSAM Gold Class medal) ระดับเหรียญเงิน (RobecoSAM Silver Class medal) และระดับเหรียญทองแดง (RobecoSAM Bronze Class medal)

"จากความสำเร็จของซีพีเอฟที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นสมาชิก DJSI Member ประเภท Emerging Market หมวดอุตสาหกรรมอาหาร ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ตั้งแต่ปี 2558-2560 ในปีนี้ซีพีเอฟก้าวไปอีกขั้นหนึ่งด้วยการได้รับคัดเลือกจาก RobecoSAM ให้ได้รับรางวัลความยั่งยืนระดับเหรียญทองแดง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของซีพีเอฟในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนด้วยเป้าหมายและผลการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรม และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง" นายวุฒิชัย กล่าวและว่า รางวัลความยั่งยืนดังกล่าวสะท้อนความไม่หยุดนิ่งในการพัฒนาการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของบริษัท ภายใต้ 3 เสาหลักคือ "อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน ดินน้ำป่าคงอยู่" บนพื้นฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนาบุคลากร พร้อมสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ SDGs (Sustainable Development Goals) และสอดรับกับข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (UN Global Compact) ที่ซีพีเอฟเข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิก

บทความแนะนำ