logo-pwa

เพิ่ม Post Today

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด

มศว ประสานมิตร(ฝ่ายประถม)ต้อนรับครู-นักเรียนอังกฤษ

14 กุมภาพันธ์ 2561

คณะนักเรียนและอาจารย์จากอังกฤษเดินทางมาแลกเปลี่ยนการเรียนการสอนที่โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

คณะนักเรียนและอาจารย์จากอังกฤษเดินทางมาแลกเปลี่ยนการเรียนการสอนที่โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กองศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ต้อนรับ คณะนักเรียนและอาจารย์โครงการแลกเปลี่ยน ไทย-อังกฤษ จากโรงเรียน Goldsborough C.E. Primary School และ Sicklinghall Community Primary School จากประเทศอังกฤษ จำนวน 14 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนโรงเรียน สาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ระหว่างวันที่ 9-16 กุมภาพันธ์ 2561

มศว ประสานมิตร(ฝ่ายประถม)ต้อนรับครู-นักเรียนอังกฤษ

 

 

มศว ประสานมิตร(ฝ่ายประถม)ต้อนรับครู-นักเรียนอังกฤษ