posttoday

สำนักงานสถิติแห่งชาติ ประกาศเจตนารมณ์ สุจริตตามรอยพ่อ ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน ภายใต้แนวคิด "Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต"

09 กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศเจตนารมณ์ สุจริตตามรอยพ่อ ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน ภายใต้แนวคิด "Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต' ณ บริเวณลานอเนกประสงค์

 

วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ ประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติแห่งชาติ ประกาศเจตนารมณ์ สุจริตตามรอยพ่อ ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน ภายใต้แนวคิด "Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต" ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ทิศเหนือ ชั้น ๒ ซึ่งในการปฏิบัติภารกิจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับต้องดำเนินตามนโยบายด้านการทุจริตและปฏิเสธการมีพฤติกรรมใดๆ ที่เอื้อต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หากพบเห็นเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตหรือรับผลประโยชน์ สามารถแจ้งได้ที่ กลุ่มนิติการ สำนักงานสถิติแห่งชาติ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๑ ๗๒๘๘-๙ หรือตู้รับเรื่องร้องเรียนที่ติดตั้ง ณ สำนักงานสถิติแห่งชาติ