"เชื่อมไทยสู่โลก เชื่อมโลกสู่ไทย"

  • วันที่ 24 ม.ค. 2561 เวลา 13:26 น.

"เชื่อมไทยสู่โลก เชื่อมโลกสู่ไทย"

 

"เชื่อมไทยสู่โลก เชื่อมโลกสู่ไทย" โครงการบัวแก้วสัญจร โครงการที่กระทรวงการต่างประเทศได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2542 เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงและข้าราชการกระทรวงฯ ได้มีโอกาสพบปะและสร้างความเข้าใจอันดีกับส่วนราชการและประชาชนในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศ รับทราบข้อมูลและข้อเสนอแนะโดยตรงจากพื้นที่ เพื่อนำข้อมูลและข้อเสนอแนะมาปรับปรุงการดำเนินงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอันจะเป็นประโยชน์ต่อราชการและประชาชน นอกจากนี้ ยังเป็นโอกาสในการสร้างเครือข่ายระหว่างกระทรวงฯ กับหน่วยงานในส่วนภูมิภาค รวมทั้งประชาสัมพันธ์บทบาท ภารกิจ และเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของกระทรวงฯ ต่อสาธารณชนให้กว้างขวางยิ่งขึ้นตามนโยบายการทูตสาธารณะ (Public Diplomacy) สามารถติดตามชมเรื่องราวทั้งหมดของโครงการบัวแก้วสัญจรได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=c2PQFZ0iqM0&feature=youtu.be

ข่าวอื่นๆ