ชาวเทพา นัดรวมพลัง แสดงจุดยืนสนับสนุนโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา

  • วันที่ 19 ธ.ค. 2560 เวลา 17:43 น.

ชาวเทพา นัดรวมพลัง แสดงจุดยืนสนับสนุนโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา

 

วันที่ 19 ธันวาคม 2560 นายหลี สาเมาะ อดีตกำนันตำบลท่าม่วง อ.เทพา จ.สงขลา ในฐานะผู้แทนชาวเทพา ประกอบด้วย กำนัน 7 ตำบลในอำเภอเทพา องค์กรบริหารส่วนตำบล (อบต.) และตัวแทนองค์กรเครือข่ายคนเทพาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 66 องค์กร เป็นตัวแทนแถลงผลการประชุมและแนวทางการเคลื่อนไหวของชาวเทพา เรื่อง โครงการโรงไฟฟ้าเทพา ที่ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2557 โดยชาวเทพาได้รับฟังข้อมูลโครงการโรงไฟฟ้า ผ่านเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ซึ่งได้ร่วมกันพิจารณาผลดี ผลเสีย ทั้งด้านผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งรับฟังข้อมูลจากนักวิชาการ ผู้นำชุมชน ทั้งจากผู้เห็นด้วยและผู้ไม่เห็นด้วย อย่างกว้างขวางและรอบด้าน

ผลจากการประชุมผู้นำชุมชนทุกตำบล ได้ข้อสรุปที่ตรงกันว่า โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา ช่วยสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้แก่คนไทย และเป็นแหล่งพลังงานสำคัญของภาคใต้ และที่สำคัญคือ จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ ของชาวอำเภอเทพา ให้มีความมั่นคงในอาชีพ จะทำให้เทพาพัฒนาเป็นเมืองพัก ไม่ใช่เพียงเมืองผ่าน ที่สำคัญ ผู้ที่อยู่ข่ายจะต้องโยกย้าย จะได้รับการดูแล ชดเชย เยียวยาเป็นอย่างดี รวมทั้ง ศาสนสถานทั้งมัสยิด กุโบร์ และวัดต่างๆ จะต้องไม่ได้รับการกระทบกระเทือน หากจะมีการย้ายโรงเรียนปอเนาะ จะต้องจัดพื้นที่และสถานที่ซึ่งดีกว่าเดิม เพื่อเป็นหลักประกันว่า ลูกหลานของชาวเทพาจะได้เล่าเรียนทั้งด้านศาสนา และวิชาการอย่างมีคุณภาพ และมีอนาคต ตามวิถีชีวิตของชาวเทพา

การประชุมผู้แทนของทุกตำบลในวันนี้ ยังได้ทบทวนสถานการณ์ความเคลื่อนไหวการกดดันรัฐบาลของกลุ่มต่าง ๆ ในปัจจุบัน โดยเห็นว่า ยังมีการเคลื่อนไหวที่ไม่ใช่เสียงอันแท้จริงชาวเทพา และการแสดงออกบางครั้ง ไม่มีการเคารพต่อสิทธิของชุมชน บางครั้งอาจจะเป็นการแสดงออกที่มีเจตนาดี แต่บางครั้งก็มีการให้ข้อมูลแก่สังคมที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง หรือมีการบิดเบือนโดยแอบอ้างความต้องการของคนเทพา

"ที่ประชุมผู้แทนของทุกตำบล จึงมีมติร่วมกันว่า ชาวเทพาจะร่วมกันแสดงพลังความสามัคคีของชาวเทพา เพื่อแสดงให้เห็นจุดยืนที่แท้จริงว่า"ต้องการโรงไฟฟ้าเทพา" โดยในวันที่ 21 ธันวาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 11.00 น.เป็นต้นไป ที่หน้าอำเภอเทพา ชาวเทพาจะประกาศจุดยืน และกำหนดขั้นตอนการเคลื่อนไหว จึงขอเชิญชวนชาวเทพาได้ร่วมกันแสดงจุดยืนให้สังคมรับรู้ และขอเชิญสื่อมวลชนทุกสาขาทำข่าวเพื่อถ่ายทอดข้อเท็จจริงในวันดังกล่าว"

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ