เสวนาทางวิชาการ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันที่ 24 ต.ค. 2560 เวลา 12:29 น.
เสวนาทางวิชาการ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
"ประชาธิปไตยทำไมต้องจำกัดสิทธินักข่าว?"

"เสรีภาพตามรัฐธรรมนูญถูกริดรอน?"

แต่ "ถ้าไม่มีกฎหมายนักข่าวก็ทำทุกอย่างได้ ไร้ขอบเขต?"

"ปัญหานักข่าวอยู่ตรงที่ไม่มีกฎเกณฑ์ตรวจสอบ?"

ทุกคำถาม เป็นคำถามที่สังคมสงสัยและต้องการคำตอบ โดยที่ต่างฝ่ายต่างอ้างความเห็นในด้านที่ตนเองถูกต้อง เพื่อสร้างประเด็นให้อีกฝ่ายได้ขบคิด

ปัญหาเหล่านี้ สามารถหาทางออกได้ หากร่วมกันทำความเข้าใจถึงเจตนารมณ์ ความเห็น ภูมิหลัง และการตัดสินใจของแต่ละฝ่ายในประเด็นที่เข้มข้น  ว่า กฎหมายนั้น ริดรอนสิทธิ หรือพิทักษ์สิทธิ อำนาจโดยชอบธรรมหรืออำนาจตามกำลัง ซึ่งล้วนทำให้ประเด็นข้อเท็จจริงสามารถพลิกแพลงโน้มไปยังฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้ตลอด...

คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอเชิญทุกท่าน มาร่วมกันหาคำตอบในงานเสวนาวิชาการ

"เสรีภาพสื่อและกฎหมาย : ความท้าทายในยุค4.0"

ในวันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13:00 น. ถึง 16:30 น. ณ ห้องประชุมสุรเกียรติ์ เสถียรไทย อาคารเทพทวาราวดี คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าร่วมฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย

รายละเอียดเพิ่มเติมและสำรองที่นั่ง

โทรศัพท์ : 02-218-2017 ต่อ 303

E-mail : rapeecutalk60@gmail.com

หรือสแกน QR Code ในรูป

#LAWFEST2017 #TheInvestigator

กำหนดการ

กิจกรรมเสวนา “เสรีภาพสื่อและกฎหมาย: ความท้าทายในยุค 4.0”

วันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2560

เวลา 13.00 – 16.30 น.

ณ ห้องประชุมสุรเกียรติ์ เสถียรไทย ชั้น 4 อาคารเทพทวาราวดี

คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

13.00 – 13.30 น.    ลงทะเบียน

13.30 – 13.45 น.    พิธีเปิดการเสวนา

13.45 – 15.45 น.    การเสวนาในหัวข้อ “เสรีภาพสื่อและกฎหมาย: ความท้าทายในยุค 4.0” โดย

-     นายจิรชัย มูลทองโร่ย (ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ)

-     ศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์ (อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

-     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิรงรอง รามสูต (รองอธิการบดี กำกับดูแลด้านสื่อสารบริการสังคมและพันธกิจสากล)

-     นายนภพัฒน์จักษ์ อัตตนนท์ (บรรณาธิการข่าวออนไลน์ เวิร์คพอยท์)

ดำเนินการเสวนา โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์เดช สรุโฆษิต

(อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

15.45 – 16.00 น.    ผู้เข้าร่วมเสวนาและผู้เข้ารับฟังการเสวนาและเปลี่ยนความคิดเห็น

16.00 – 16.15 น.    ปิดกิจกรรมเสวนา

16.15 – 16.30 น.    ผู้เข้าร่วมเสวนาให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชน