สถ.คัดเลือกสถานธนานุบาลของ อปท. ดีเด่น ประจำปี 2559

  • วันที่ 25 ส.ค. 2560 เวลา 16:52 น.

สถ.คัดเลือกสถานธนานุบาลของ อปท. ดีเด่น ประจำปี 2559

 

นายจรินทร์ จักกะพาก อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในฐานะประธานกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (จ.ส.ท.) เปิดเผยว่า ปีนี้นับเป็นปีที่ 57 ของการสถาปนาจัดตั้งสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งในปัจจุบัน สถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีจำนวน 235 แห่ง ทั่วประเทศ เงินทุนหมุนเวียนปีละหลายหมื่นล้านบาท และมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้นทุกปี นับได้ว่าองค์กรนี้ มีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศโดยตรง โดยเฉพาะเศรษฐกิจระดับฐานราก เพื่อให้ประชาชนผู้ยากไร้ ได้เข้าถึงแหล่งเงินทุน และเพื่อนำเงินทุนดังกล่าวไปใช้ในการดำรงชีพด้านต่างๆ สำหรับการบริหารงานในยุคปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นองค์กรของรัฐ หรือธุรกิจเอกชนมีความจำเป็นต้องปรับตัวให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลง ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว และมีคุณภาพ สถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็เช่นกัน จำเป็นต้องปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก จึงมีการเร่งรัดปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบที่ล้าสมัย และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการ และพัฒนาบุคลากรในทุกตำแหน่ง ทุกสายงานไปพร้อมๆ กัน ดังนั้น พนักงานสถานธนานุบาล จึงจำเป็นที่จะได้เข้ารับการฝึกอบรมอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ก้าวทันโลกอนาคต

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ขอฝากข้อคิดในหลายด้านด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็น ด้านความซื่อสัตย์สุจริต ที่ถือเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องถือเป็นหัวใจในการปฏิบัติงาน เนื่องจากสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับทรัพย์สินมีค่า จึงต้องปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ โปร่งใส ตรงไปตรงมา ช่วยกันสอดส่องดูแล ทางด้านวินัยและการรักษาวินัย ในเรื่องนี้ถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับพนักงานสถานธนานุบาล ที่ต้องอย่าละเลย เพราะผลของการไม่ปฏิบัติหรือฝ่าฝืนอาจจะต้องถูกลงโทษ หรือดำเนินการทางวินัย ตลอดจนอาจมีความผิดฐานอื่นตามมาได้ ด้านการทำงานเป็นทีม สถานธนานุบาลถือเป็นองค์กรไม่ใหญ่มาก พนักงานทุกตำแหน่งควรที่จะทำงานแทนกันได้ ความสามัคคีภายในหน่วยงานเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง ต้องยึดหลักความสามัคคี อย่าบริหารงานให้เกิดความแตกแยกในหมู่คณะ ทางด้านการส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรและการบริการลูกค้า พนักงานสถานธนานุบาล ต้องแต่งกายสุภาพ พูดจาไพเราะกับลูกค้า ซึ่งลูกค้าก็คือประชาชน ต้องสร้างความเชื่อถือศรัทธา และให้ประชาชนไว้วางใจหน่วยงานของเรา

นอกจากนี้ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มอบรางวัลสถานธนานุบาลดีเด่น ประจำปี 2559 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่พนักงานสถานธนานุบาล ที่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะอุตสาหะ อุทิศกำลังกาย กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบจนเกิดประโยชน์แก่สถานธนานุบาล ซึ่งนับได้ว่าเป็นผู้ที่สมควรได้รับการยกย่อง ประกอบด้วย สถานธนานุบาลดีเด่น ระดับภาค จำนวน 3 รางวัล สถานธนานุบาลดีเด่น ระดับเขต จำนวน 3 รางวัล สถานธนานุบาลดีเด่น ระดับลูกเขต จำนวน 3 รางวัล รวมถึงมอบเข็มเกียรติคุณแก่ผู้จัดการสถานธนานุบาล ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ เพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่ตนเองและวงศ์ตระกูล โดยมีผู้จัดการสถานธนานุบาล ที่เข้ารับเข็มเกียรติคุณประจำปี 2558 จำนวน 24 คน และเข็มเกียรติคุณ ประจำปี 2559 อีกจำนวน 31 คน รวมทั้งสิ้น 55 คน

ข่าวอื่นๆ