บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) จับมือ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

  • วันที่ 11 ส.ค. 2560 เวลา 19:59 น.

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) จับมือ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2560 บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพารา โดยมี นายภัทราวุธ พาณิชย์กุล กรรมการบริหาร บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) และรองศาสตราจารย์ ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล รองอธิการบดีฝ่ายระบบวิจัยและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมลงนาม ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

นายภัทราวุธ พาณิชย์กุล กรรมการบริหาร บริษัทศรีตรังฯ เปิดเผยว่า ด้วยปัจจุบันยางพาราถือเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศ โดยประเทศไทยเป็นผู้ผลิตยางพาราที่มีปริมาณการผลิตและมีคุณภาพดีที่สุดของโลก อีกทั้งปัจจุบันมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างมากทั้งในมุมมองของการผลิตและปริมาณการส่งออก ดังนั้นเพื่อให้การผลิตมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า และคงความเป็นผู้นำด้านยางพาราอย่างยั่งยืน บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) และ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จึงได้ร่วมมือทำวิจัยร่วมกันภายใต้ชื่อโครงการวิจัยและพัฒนาในเรื่อง นวัตกรรมยางพารา โดยวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางพาราตั้งแต่กระบวนการผลิตจนสำเร็จเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ซึ่งเป็นการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ เกี่ยวกับยางพาราให้เกิดประโยชน์สูงสุด

"การลงนามความร่วมมือระหว่างบริษัทศรีตรังฯ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จะทำให้โครงการวิจัยและพัฒนาในเรื่อง นวัตกรรมยางพารา เดินหน้าอย่างเต็มรูปแบบ โดยเราจะมุ่งเน้นให้ครบทุกส่วนไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมคุณภาพระบบ Supply Chain ตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง ลงลึกไปสู่สูตรต่างๆ ในการผลิต อาทิเช่น การเพิ่มผลผลิต , การพัฒนาสินค้าขั้นกลาง ยางแผ่น ยางแท่ง และน้ำยางข้น , การพัฒนาการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ การพัฒนาที่ส่งเสริมการขยายการส่งออกตลาดถุงมือยาง ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมยางพาราไทยให้มีความมั่นคง และยั่งยืนต่อไป" นายภัทราวุธ กล่าว.

ข่าวอื่นๆ