คอมแพ็คเบรก เปิดบ้านต้อนรับ ผวจ.เพชรบุรี

วันที่ 30 มิ.ย. 2560 เวลา 23:06 น.
คอมแพ็คเบรก เปิดบ้านต้อนรับ ผวจ.เพชรบุรี
พร้อมประกาศเจตนารมณ์ต้านค้ามนุษย์และแรงงานเด็กผิด กม.

คุณเกษม อิสระพิทักษ์กุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท คอมแพ็ค อินเตอร์เนชั่นแนล (1994) จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผ้าเบรกคอมแพ็ค ให้การต้อนรับคุณฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี และคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมวิธีการทำงานและกระบวนการผลิตผ้าเบรกรถยนต์ ตามโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดพบสถานประกอบกิจการ ประจำปี 2560 ทั้งนี้ได้มีการให้ข้อมูลทั่วไปของบริษัท และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการผลิตด้านต่างๆ พร้อมหารือร่วมกันในการแก้ไขปัญหาด้านแรงงานและแนวทางดำเนินการ ในการนี้ บริษัท คอมแพ็ค อินเตอร์เนชั่นแนล (1994) จำกัด โดยคุณเกษม อิสระพิทักษ์กุล ยังร่วมลงนามประกาศเจตจำนงความมุ่งมั่นร่วมต่อต้านการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน การใช้แรงงานเด็กที่ผิดกฎหมาย แรงงานบังคับ และร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของสถานประกอบกิจการ ก่อนที่จะนำคณะผู้ว่าราชการจังหวัดเยี่ยมชมกระบวนการผลิตก้ามเบรก และศูนย์พัฒนาและทดสอบเบรก เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560 ณ บริษัท คอมแพ็ค อินเตอร์เนชั่นแนล (1994) จำกัด จ.เพชรบุรี

โดยในส่วนของ "โครงการผู้ว่าราชการจังหวัดพบสถานประกอบกิจการ ประจำปี 2560" มีขึ้น เพื่อเป็นเวทีสำหรับผู้บริหารระดับสูงและระดับกลางของภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานได้รับทราบสถานการณ์ ปัญหา อุปสรรค การพัฒนาอุตสาหกรรมของสถานประกอบการ รวมทั้งแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและเสนอแนะวิธีดำเนินการเพื่อนำไปสู่การพัฒนาการผลิต การบริหาร การตลาด การสร้างอาชีพ รายได้ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ใช้แรงงาน และเพื่อให้ผู้บริหารสถานประกอบกิจการได้มีโอกาสประกาศเจตจำนงแสดงความมุ่งมั่นที่จะต่อต้านการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน การแรงงานเด็กที่ผิดกฎหมาย การแรงงานบังคับ และการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งบริษัท คอมแพ็ค อินเตอร์เนชั่นแนล (1994) จำกัด ถือเป็น 1 ใน 8 สถานประกอบกิจการหลักในการสร้างอาชีพและรายได้ของประชาชนใน จ.เพชรบุรี และพื้นที่ใกล้เคียง รวมถึงเป็นรายได้ของประเทศที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว