สุราษฎร์ธานีฯ จับมือ“สสค.-สกว.” เดินหน้าปฏิรูปการศึกษาด้วย “SQIP”

วันที่ 01 มี.ค. 2560 เวลา 19:27 น.
สุราษฎร์ธานีฯ จับมือ“สสค.-สกว.” เดินหน้าปฏิรูปการศึกษาด้วย “SQIP”
สุราษฎร์ธานีฯ เปลี่ยนมาตรฐานคุณภาพการศึกษา สร้างโรงเรียนให้เป็น “แหล่งเรียนรู้ที่มีความสุข”

จังหวัดสุราษฎร์ธานี นับเป็น 1 ใน 14 จังหวัดนำร่องในการ “ปฏิรูปการศึกษา” ภายใต้โครงการจังหวัดปฏิรูปการเรียนรู้หรือ การจัดการศึกษาโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน (Area-Based Education) และล่าสุดได้ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน(สสค.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) นำ “โครงการวิจัยและปฏิบัติการโรงเรียนพัฒนาคุณภาพต่อเนื่อง” (School Quality Improvement Program: SQIP) มาใช้กับโรงเรียนขนาดกลางและเล็กในพื้นที่ เพื่อแสวงหาแนวทางการพัฒนาโรงเรียนทั้งในด้านของคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้อย่างมีความสุข

นพ.สุภกร บัวสาย ผู้จัดการ สสค. เปิดเผยว่าจากข้อมูลของธนาคารโลกพบว่าประเทศไทยมีปัญหาช่องว่างคุณภาพสถานศึกษาระหว่างชนบทและเมืองที่กว้างขึ้นเรื่อยๆ นักเรียนในโรงเรียนเขตชนบทมีคะแนนต่ำกว่านักเรียนในโรงเรียนเขตเมืองถึง 3 ปีการศึกษา สาเหตุเกิดจากการพัฒนาคุณภาพการศึกษาพุ่งเป้าแต่โรงเรียนเขตเมือง การกระจายงบประมาณไม่สอดคล้องกับภาระของโรงเรียน และการประเมินที่ไม่สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะโรงเรียนในพื้นที่ยากลำบาก หากต้องการคลี่คลายปัญหานี้ การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนในพื้นที่ยากลำบากจึงเป็นข้อจำ เป็นมากที่สุด

“ปัจจุบันประเทศไทยมีโรงเรียนที่มีศักยภาพเป้าหมายคุณภาพ Q-Goal พัฒนาให้เป็นศูนย์กลางแหล่งเรียนรู้ในระดับตำบลจำนวน 4,514 แห่ง สกว. และ สสค. จึงพัฒนาโครงการวิจัยปฏิบัติการโรงเรียนพัฒนาคุณภาพต่อเนื่อง (Development and Action Research) เพื่อค้นหามาตรการที่มีประสิทธิภาพ (Effective Interventions) ในการพัฒนาโรงเรียน โดยมีเป้าหมายนำร่องในโรงเรียนขนาดกลางที่มีจำนวนนักเรียนประมาณ 200-500 คนในพื้นที่ดำเนินงาน 14 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน น่าน ลำปาง สุโขทัย อำนาจเจริญ สุรินทร์ เพชรบุรี กาญจนบุรีชลบุรี อยุธยา สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต จังหวัดละ 10-15 โรงเรียนระยะเวลาประมาณ 2-3 ปี”