สสส.จับมืออปท.ลงนามร่วมมือใน6ประเด็น

วันที่ 30 ส.ค. 2558 เวลา 18:30 น.
สสส.จับมืออปท.ลงนามร่วมมือใน6ประเด็น
สสส. จับมือ 371 อปท. ใน 59 จังหวัด ลุยงานสร้างเสริมสุขภาวะชุมชน พร้อมลงนามความร่วมมือ 6 ประเด็น

เมื่อวันที่ 30 ส.ค. ที่ศูนย์การประชุมไบเทค บางนา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จับมือกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 371  แห่งใน 59 จังหวัด จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแนวทางการดำเนินงา ด้านการสร้างเสริมสุขภาวะชุมชน “นักสร้างเสริมสุขภาวะชุมชน” 

น.ส.ดวงพร  เฮงบุณยพันธ์ ผอ.สำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก3) สสส.)  กล่าวว่า ได้มีการร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับอปท. จำนวน 371 แห่ง ใน 59 จังหวัด ใน 6 ประเด็นสุขภาวะ คือ 1. ชุมชนปลอดเหล้าและลดอุบัติเหตุจราจร 2. ขับเคลื่อนเกษตรกรรมเพื่ออาหารชุมชน 3. การพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ 4. การจัดการขยะและมลพิษ 5. การพัฒนาสุขภาวะเด็กและเยาวชน และ 6.ชุมชนปลอดบุหรี่ 

ทั้งนี้ การทำงานจะมุ่งให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม อาทิ ประเด็นการควบคุมยาสูบ จะมีการตั้งศูนย์ประสานงานเครือข่ายควบคุมบริโภคยาสูบ 15 แห่ง  มีการกำหนดเป้าหมายในการลดบริโภคยาสูบอย่างชัดเจนจะเน้น 3 ด้าน คือ 1. การสร้างครอบครัวไร้ควัน 2. การสร้างคนต้นแบบเลิกบุหรี่ ผู้นำในชุมชนจะต้องเลิกบุหรี่เป็นตัวอย่าง และ 3. การสร้างพื้นที่ปลอดควัน โดยเฉพาะพื้นที่สาธารณะ

“สสส.รณรงค์ ลด ละ เลิก บุหรี่ เหล้า ผ่านทางโฆษณากระตุ้นสังคม แต่อาจมีคนส่วนหนึ่งยังไม่เข้าถึง สสส.จึงขยายฐานการทำงานไปยังชุมชน โดยเน้นผู้ได้รับผลกระทบโดยตรง  มีการสร้างกระบวนการการเรียนรู้ผ่านผู้นำชุมชน พร้อมชักชวนให้คนในชุมชนที่ได้รับผลกระทบ ใช้ความรักความห่วงใยของคนในครอบครัวมาเป็นแรงกระตุ้น พร้อมจัดตั้งเป็นศูนย์ชุมชนปลอดบุหรี่ 5 แห่ง  และตั้งศูนย์เกษตรกรรมยั่งยืนสู่อาหารเพื่อสุขภาวะ 7 แห่ง”นางสาวดวงพร กล่าว