ป.ป.ส. รวมใจคนคิดดี ทำดี จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพ ฯ ทรงมีพระชนมายุครบ 5 รอบ

วันที่ 23 มิ.ย. 2558 เวลา 15:25 น.
ป.ป.ส. รวมใจคนคิดดี ทำดี จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพ ฯ ทรงมีพระชนมายุครบ 5 รอบ
วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2558 เวลา 10.00 น. นายเพิ่มพงษ์ เชาวลิต เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (เลขาธิการ ป.ป.ส.) พร้อมผู้บริหาร สำนักงาน ป.ป.ส. และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมแถลงข่าวการจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ภายใต้แนวคิด “คิดดี ทำดี ต่อต้านยาเสพติด” โดยมีวัตถุประสงค์ให้เยาวชน ประชาชน หน่วยงานภาคีทั้งภาครัฐและเอกชนตระหนักถึงภัยจากยาเสพติด เข้าร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่อง และสำนึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยในด้านต่างๆ นานัปการ

นายเพิ่มพงษ์ เชาวลิต เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวว่า ตามมติการประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติ เมื่อเดือนมิถุนายน 2530 ได้กำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ซึ่งประเทศไทยได้ยึดถือปฏิบัติและยืนยันเจตนารมณ์อย่างแน่วแน่ที่จะร่วมกับประชาคมโลกในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โดยมีหน่วยงาน/องค์กรภาคีที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์พิเศษต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2532 โดยปีนี้ได้จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ที่ผ่านมาสำนักงาน ป.ป.ส. กระทรวงยุติธรรม กำหนดคำขวัญวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2558 คือ “คิดดี ทำดี ต่อต้านยาเสพติด” โดยมุ้งเน้นการรณรงค์ในกลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชน เพื่อปลูกฝังความคิดและประพฤติตนเป็นคนดี ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด อีกทั้งยังให้หน่วยงาน องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วประเทศ ตระหนักและมีจิตสำนึกในการต่อต้านยาเสพติด รวมทั้งตั้งปณิธานทำความดีต่อต้านยาเสพติด เพื่อเทิดพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยสำนักงาน ป.ป.ส. ร่วมกับหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 4 กิจกรรม คือกิจกรรมที่ 1 ค่ายศาสนธรรมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด โดยนำนักเรียน ชั้น ป. 5 - ป. 6 ใน 77 จังหวัดๆ ละ 1 ค่าย ค่ายละ 100 คน รวมผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ 7,700 คน (ดำเนินการแล้วเสร็จใน วันที่ 2 เมษายน 2558) กิจกรรมที่ 2 การบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด โดยนำเยาวชนนักเรียนในสถานศึกษาหรือนอกสถานศึกษามาบรรพชาเป็นสามเณรภาคฤดูร้อน จำนวน 60 รูป/จังหวัด รวมทั้งหมด 600 รูป (ดำเนินการแล้วเสร็จใน วันที่ 2 เมษายน 2558)กิจกรรมที่ 3 ต้นไม้แห่งความดีและใบปณิธานต่อต้านยาเสพติด ดำเนินการในเดือนพฤษภาคม 2558 โดยเยาวชน ศอ.ปส.ย. ทุกจังหวัด เขียนปณิธานต่อต้านยาเสพติด ลงบนใบไม้และติดใบไม้ปณิธานที่ต้นไม้แห่งความดี จำนวน 10 ต้นๆ ละ 2,498 ใบ รวมใบปณิธานทั้งสิ้นกว่า 24,980 ใบทั่วประเทศกิจกรรมที่ 4 การประกวดสุดยอดภาพถ่ายกิจกรรมป้องกันยาเสพติด ดำเนินการระหว่างเดือน พฤษภาคม - กรกฎาคม 2558 โดยแบ่งการดำเนินการในระดับจังหวัดและระดับประเทศ ดังนี้- ระดับจังหวัด จัดให้มีการประกวดภาพถ่ายกิจกรรมป้องกันยาเสพติด และตัดสินผลการประกวดในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม 2558 จากนั้นจึงจัดพิธีมอบรางวัลระดับจังหวัด ในวันที่ 26 มิถุนายน 2558 - ระดับประเทศ นำผลงานที่ได้รับการตัดสินรางวัลชนะเลิศแต่ละจังหวัดมาแข่งขันระดับประเทศ เพื่อหาผู้ชนะในเดือนมิถุนายน 2558 และมอบรางวัลในวันที่ 2 กรกฎาคม 2558 ณ สำนักงาน ป.ป.ส. ดินแดง โดยมีพลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีซึ่งระหว่างวันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน - วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคมนี้ สำนักงาน ป.ป.ส. จะนำผลงานทั้งหมดมาจัดแสดงนิทรรศการ “สุดยอดภาพถ่ายกิจกรรมป้องกันยาเสพติด” ร่วมกับ “ต้นไม้แห่งความดีและใบปณิธานต่อต้านยาเสพติด” ซึ่งเปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าชม ณ สำนักงาน ป.ป.ส. (ดินแดง) ตั้งแต่เวลา 09.00 - 18.00 น.พร้อมกันนี้ สำนักงาน ป.ป.ส. กระทรวงยุติธรรม ยังเปิดตัวพรีเซ็นเตอร์รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2558 ซึ่งได้คัดเลือกบุคคลที่มีชื่อเสียง อาทิ นักกีฬา พิธีกร ศิลปิน นักแสดง จากสังกัดต่างๆ โดยพิจารณาคุณสมบัติในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นความประพฤติ ผลงานที่อยู่ในความสนใจ การศึกษา ซึ่งสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เด็กและเยาวชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องไม่มีประวัติยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด จำนวน 6 ท่าน ดังนี้1. ร.ต.ท.เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง (ซิโก้) หัวหน้าผู้ฝึกสอนนักฟุตบอลชายทีมชาติไทย2. นายวรินทร ปัญหกาญจน์ (เกรท) นักแสดง สังกัดสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓3. นายมิกค์ ทองระย้า (มิกค์) นักแสดง สังกัดสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง ๗4. นางสาวปรีชญา พงษ์ธนานิกร (ไอซ์) นักแสดง สังกัด GTH (บริษัท จีเอ็มเอ็ม ไท หับ จำกัด)5. นางสาวฉัตรปวีณ์ ตรีชัชวาลวงศ์ (ซี) ผู้ประกาศข่าวและพิธีกรรายการไอที6. เด็กหญิงกุลฑีรา ยอดช่าง (น้องอันดา) นักแสดงเด็กมากความสามารถนายเพิ่มพงษ์ เชาวลิต เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวเพิ่มเติมว่า “ในวันที่ 26 มิถุนายน ซึ่งเป็นวันต่อต้าน ยาเสพติดโลก สำนักงาน ป.ป.ส. ได้จัดให้มีพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคล/องค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ในระหว่างเวลา 14.00 - 16.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ กรมประชาสัมพันธ์ (ซอยอารีย์สัมพันธ์) โดยท่าน พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีฯ ซึ่งจะมีการมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณให้แก่บุคคล/องค์กร รวมทั้งสิ้น 197 ราย ดังนี้ โล่ประกาศเกียรติคุณฯ ให้กับบุคคลองค์กรระดับยอดเยี่ยม จำนวน 3 ราย, โล่เชิดชูเกียรติให้กับทายาทผู้เสียชีวิตในการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จำนวน 8 ราย, ใบประกาศเกียรติคุณผู้ได้รับบาดเจ็บในการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด จำนวน 20 ราย, มอบโล่ประกาศเกียรติคุณฯ ให้กับบุคคลองค์กรระดับดีเด่นทั้ง 5 ด้าน จำนวน 160 ราย และโล่ขอบคุณศิลปินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ปี 2558 จำนวน 6 ราย และในวันเดียวกันจะมีการเผยแพร่เทปบันทึกภาพ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี อ่านสารเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2558 ทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย (หลังข่าวภาคค่ำ) ”

การจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2558 ถือเป็นกิจกรรมที่สำคัญที่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมุ่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้ และเห็นถึงโทษพิษภัยร้ายที่เป็นผลกระทบจากยาเสพติด ทั้งต่อตนเอง ครอบครัว สังคม ตลอดจนความมั่นคงของประเทศชาติ ที่ทุกฝ่ายจำเป็นต้องร่วมมือ และเฝ้าระวัง แจ้งเบาะแสให้ภาครัฐเข้าดำเนินการ