“กลุ่มบริษัทพรีเมียร์” เปิดประสบการณ์ “ธุรกิจยั่งยืน” ด้วยความเชื่อ “กำไร” บนความยั่งยืน คือ กำไรสูงสุด “ตลท.-ไอโอดี” พร้อมหนุนกลไกธุรกิจ-การลงทุนยั่งยืน

วันที่ 26 มี.ค. 2558 เวลา 11:49 น.
“กลุ่มบริษัทพรีเมียร์” เปิดประสบการณ์  “ธุรกิจยั่งยืน” ด้วยความเชื่อ “กำไร” บนความยั่งยืน คือ กำไรสูงสุด “ตลท.-ไอโอดี” พร้อมหนุนกลไกธุรกิจ-การลงทุนยั่งยืน
คุณอานันท์ ปันยารชุน เป็นประธานกล่าวเปิดงาน “ธุรกิจโลกใหม่ : กำไรบนความยั่งยืนร่วมกัน คือกำไรสูงสุด” จัดโดยกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ 25 มีนาคมที่ผ่านมา ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ สยามพารากอน เพื่อเผยแพร่แนวคิดในการทำธุรกิจที่ตระหนักถึงการเกื้อกูลกันระหว่างลูกค้า คู่ค้า พนักงาน สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างสรรค์ประโยชน์ร่วมกัน นำไปสู่ความสมดุลและความยั่งยืน

25 มีนาคม 2558 - ภาคธุรกิจไทยคึกคักตื่นตัวขานรับแนวคิดการทำธุรกิจอย่างยั่งยืน ล่าสุด “กลุ่มบริษัทพรีเมียร์” จัดงาน “ธุรกิจโลกใหม่ : กำไรบนความยั่งยืนร่วมกันคือกำไรสูงสุด” เปิดประสบการณ์ทั้งเวทีความคิด – ต้นแบบกระบวนการทำธุรกิจที่สามารถช่วยพัฒนาสังคม “ตลาดหลักทรัพย์ฯ” ยืนยันมุ่งมั่นสร้างกลไกที่ช่วยส่งเสริมการลงทุนอย่างยั่งยืน ด้าน “สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย” เชื่อมั่นภาคเอกชนไทยตื่นตัวมาก ดังการเติบโตของโครงการแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนในการต่อต้านการทุจริต หรือ CAC กว่า 400 องค์กร“กลุ่มบริษัทพรีเมียร์” ซึ่งดำเนินธุรกิจด้านสินค้าอุปโภคบริโภค,สิ่งแวดล้อม,อสังหาริมทรัพย์และการเงิน มากว่า 30 ปี ได้จัดงาน “ธุรกิจโลกใหม่ กำไรบนความยั่งยืนคือกำไรสูงสุด” ขึ้น ณ ห้องรอยัลพารากอน ฮอลล์ สยามพารากอน เพื่อเผยแพร่ แลกเปลี่ยนแนวคิด และประสบการณ์การทำธุรกิจในโลกยุคใหม่ที่ให้ความสำคัญกับการสร้างคุณค่าและตระหนักถึงการเกื้อกูลต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างองค์กรในการนำประสบการณ์ของกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ไปสร้างคุณค่าให้แก่ธุรกิจและสังคมควบคู่กันไป โดยมีผู้ร่วมงานเป็นคู่ค้าและภาคีกลุ่มบริษัททั้งภาคสังคมและภาคธุรกิจจำนวนกว่า 1,200 คนนายวิเชียร พงศธร กรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ เปิดเผยว่า โลกธุรกิจวันนี้มีแนวโน้มว่าธุรกิจที่ให้คุณค่ากับการพัฒนาอย่างยั่งยืน สามารถประสบความสำเร็จทางธุรกิจอย่างดียิ่ง ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจพลังงานสะอาด อาหารปลอดสารพิษ สินค้าแฟร์เทรด ฯลฯ ขณะที่ปัญหาทางสังคมโดยรวมที่เกิดจากการขาดความตระหนักถึงความรับผิดชอบของภาคธุรกิจได้กลายเป็นความเสี่ยงทางธุรกิจ ดังนั้น “กำไรสูงสุด” ที่ได้มาด้วยเหตุผลดังกล่าว ย่อมส่งผลกระทบต่อความยั่งยืนของสังคมโดยรวม จึงเป็นกำไรที่ไม่ยั่งยืน

นายบัณฑิต นิจถาวร กรรมการผู้อำนวยการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD.) กล่าวว่า ภาคธุรกิจไทยมีความตื่นตัวในเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาก ดังจะเห็นได้จำนวนองค์บริษัทที่ผ่านเกณฑ์เข้าร่วมโรงการแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC-Collective Action Coalition Against Corruption) ณ วันนี้ มีมากกว่า 400 บริษัทที่พร้อมจะส่งเสริมระบบธรรมภิบาลในองค์กร หรือ Governance องค์ประกอบสำคัญของการทำธุรกิจอย่างยั่งยืน ที่ส่งผลต่อการสร้างเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยวันที่ 27 มีนาคมนี้ สถาบันฯ เตรียมจัดสัมมนา “ผนึกเสียง 400 บริษัทเพื่อสู้ปัญหาคอร์รัปชันเชิงระบบ” นับเป็นอีกระดับของการทำงานเชิงรุกของภาคเอกชนที่ช่วยสร้างพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน