posttoday

วก.ไชยา จับมือกับ เอ็มเอสเค และ ทีพีเอ็ม ยกระดับคุณภาพ ตอบโจทย์พัฒนาประเทศ

13 กุมภาพันธ์ 2567

วก.ไชยา จับมือกับ บริษัท เอ็มเอสเค ออโตโมบิล จำกัด และ บริษัท ทีพีเอ็ม (1980) จำกัด เพื่อร่วมกัน ยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาสมรรถนะสูง ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ

วก.ไชยา จับมือกับ เอ็มเอสเค และ ทีพีเอ็ม ยกระดับคุณภาพ ตอบโจทย์พัฒนาประเทศ

          วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 นายณรงค์  หวังอีน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครูและบุคลากร จัดพิธีลงนามความร่วมมือ และส่งมอบเครื่องยนต์และวัสดุฝึกเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการฝึกอบรม ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้แทนสถานประกอบการซึ่งประกอบด้วย คุณสมเกียรติ ศรีแผ้ว (ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอ็มเอสเค ออโตโมบิล จำกัด) พร้อมด้วยคณะประกอบด้วย Mr.Thayne Hansen (Service Engineering Operation Director - International Market Group) คุณอดุลย์ พรหมวังขวา (Service Engineering Operation Manager – Thailand) คุณนิปัจวงศ์ กองมะเริง (Field Service Engineer Supervisor) คุณศรัณย์ เจียมจำนรรจา (Field Service Engineer Supervisor) นายกิตติทัต  ศรีแผ้ว  (รองประธานกรรมการบริหารบริษัท เอ็มเอสเค ออโตโมบิล จำกัด) คุณประเสริฐ  จิตมุ่ง (ที่ปรึกษา บริษัท เอ็มเอสเค ออโตโมบิล จำกัด คุณสุรพล   เจริญภักดี (ผู้จัดการฝ่ายศูนย์บริการบริษัท เอ็มเอสเค ออโตโมบิล จำกัด) คุณพิชพัชญ์ ทองศึก (เลขานุการประธานกรรมการบริหารบริษัท เอ็มเอสเค ออโตโมบิล จำกัด) คุณชมพูนุช  ณ ตะกั่วทุ่ง (ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท เอ็มเอสเค ออโตโมบิล จำกัด) คุณกชกร สุขดำ (กรรมการบริหารบริษัท เอ็มเอสเค ออโตโมบิล จำกัด) และคุณธนู  โนนพิมาย ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท ทีพีเอ็ม (1980) จำกัด 
วก.ไชยา จับมือกับ เอ็มเอสเค และ ทีพีเอ็ม ยกระดับคุณภาพ ตอบโจทย์พัฒนาประเทศ
          ทั้งนี้ทั้งสองฝ่ายได้ร่วมกันลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อร่วมกันถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยียานยนต์ และเทคโนโลยีการซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ ให้กับครูผู้สอน และผู้เรียน สาขางานเทคนิคยานยนต์ และสาขางานเทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ ซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีอย่างเข้มข้น ตลอดจนเป็นการยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาสมรรถนะสูง เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ ต่อไป

วก.ไชยา จับมือกับ เอ็มเอสเค และ ทีพีเอ็ม ยกระดับคุณภาพ ตอบโจทย์พัฒนาประเทศ