posttoday

นับถอยหลัง 14 ก.พ. วันสุดท้ายยืนยันตัวผู้ถือครองซิม 101 เบอร์ขึ้นไป

12 กุมภาพันธ์ 2567

นับถอยหลัง 14 ก.พ. วันสุดท้ายยืนยันตัวผู้ถือครองซิม 101 เบอร์ขึ้นไป “สำนักงาน กสทช.” ขอให้รีบยืนยันตัวตนก่อนโดนระงับ

นับถอยหลัง 14 ก.พ. วันสุดท้ายยืนยันตัวผู้ถือครองซิม 101 เบอร์ขึ้นไป

          ศาสตราจารย์คลินิก นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ประธาน กสทช.) กล่าวว่า จากผลกระทบของอาชญากรรมทางเทคโนโลยีที่มิจฉาชีพใช้วิธีการต่าง ๆ ในการหลอกลวงประชาชน ทั้งการใช้โทรศัพท์หลอกให้โอนเงิน หรือการส่ง sms แนบลิงก์ เพื่อดูดข้อมูลส่วนบุคคล กสทช. จึงได้ออกประกาศ กสทช. เรื่อง การยืนยันตัวตนและข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการของผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ กำหนดให้ผู้ถือครองซิมการ์ดตั้งแต่ 6 เบอร์ขึ้นไป ต้องยืนยันตัวตนกับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยวันที่ 14 กุมภาพันธ์นี้ เป็นวันสุดท้ายของการยืนยันตัวตนของผู้ที่ถือครองซิมการ์ดตั้งแต่ 101 เลขหมายขึ้นไป หากไม่ยืนยันตัวตนภายในวันที่กำหนด หมายเลขจะถูกระงับบริการ และสำหรับผู้ที่ถือครองซิมการ์ด ตั้งแต่ 6-100 เลขหมาย ยังสามารถยืนยันตัวตนได้ถึงวันที่ 13 กรกฎาคม 2567

นับถอยหลัง 14 ก.พ. วันสุดท้ายยืนยันตัวผู้ถือครองซิม 101 เบอร์ขึ้นไป

          “สำนักงาน กสทช. ตระหนักดีว่า มาตรการดังกล่าวเป็นการเพิ่มขั้นตอนแก่ผู้ใช้บริการทั่วไปที่ใช้งานปกติ แต่เพื่อเป็นขั้นตอนในการตรวจสอบ และลดโอกาสของมิจฉาชีพในการนำซิมการ์ดไปใช้ในการกระทำผิดหรือผูกกับบัญชีม้า ซึ่งเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะทำให้จำนวนหมายเลขที่ไม่ได้ถูกใช้งานจริงลดลง และเมื่อมีคดีเกิดขึ้นเจ้าหน้าที่สามารถขยายผลจากหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ลงทะเบียน รวมถึงหมายเลขโทรศัพท์ที่ผูกกับบัญชีม้า เพื่อสืบไปถึงมิจฉาชีพได้ต่อไป ขอฝากให้ผู้ที่ถือครองซิมการ์ดที่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตน ไปยืนยันตัวตนตามมาตรการดังกล่าวกับผู้ใช้บริการโทรศัพท์ตามช่องทางต่าง ๆ ภายในเวลาที่กำหนดด้วย เพื่อป้องกัน และจัดการปัญหามิจฉาชีพ” ประธาน กสทช. กล่าว สำหรับรายละเอียดการยืนยันตัวตน ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 ไม่รวมกลุ่มทรู และบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน) หรือ NT มีผู้ถือครองตั้งแต่ 6-100 เลขหมาย ยืนยันแล้ว 317,786 เลขหมาย จากเข้าข่าย 3,848,378 เลขหมาย และมีผู้ถือครองตั้งแต่ 101 เลขหมายขึ้นไป ยืนยันแล้ว 1,662,441 เลขหมาย จากเข้าข่าย 7,110,513 เลขหมาย