posttoday

เอเอฟเอส ประเทศไทย คว้ารางวัล Thailand Digital Transformation Awards 2024

12 กุมภาพันธ์ 2567

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรพจน์ ทรัพย์สงวนบุญ ผู้อำนวยการใหญ่ มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ (เอเอฟเอส ประเทศไทย) นำทีมรับรางวัล Thailand Digital Transformation Awards 2024 ประเภทอุตสาหกรรมบริการ

เอเอฟเอส ประเทศไทย คว้ารางวัล Thailand Digital Transformation Awards 2024

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรพจน์ ทรัพย์สงวนบุญ ผู้อำนวยการใหญ่ มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ (เอเอฟเอส ประเทศไทย)  นำทีมรับรางวัล Thailand Digital Transformation Awards 2024 ประเภทอุตสาหกรรมบริการ (รัฐและเอกชน) ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ รางวัลนี้มอบให้องค์กรที่ประสบความสำเร็จในการเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัล จากวิสัยทัศน์ของผู้บริหารที่ต้องการขับเคลื่อนองค์กรให้มีการเติบโตที่ยั่งยืน ผ่านการทำงานร่วมกัน สร้างมาตรฐาน และการเปลี่ยนแปลง จึงมีการกำหนดเป้าหมายองค์กรให้เป็น Data-driven Organization ภายในปี 2024 โดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัล มาเชื่อมโยงการทำงานของแต่ละฝ่ายเข้าด้วยกัน และลดขั้นตอนการทำงานที่มีความซ้ำซ้อน ให้สามารถควบคุมและติดตามผลการดำเนินงานได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น

 

เอเอฟเอส ประเทศไทย คว้ารางวัล Thailand Digital Transformation Awards 2024

          ซึ่งเป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้และเข้าถึงได้ง่าย อีกทั้งช่วยในการตัดสินใจที่ถูกต้องและมีความเป็นระบบมากขึ้น เช่น การวางแผนงบประมาณ การบริหารโครงการ การวิเคราะห์งบการเงิน งบกระแสเงินสด เพื่อบริหารความเสี่ยงในการดำเนินงาน และสามารถตรวจสอบแต่ละกิจกรรมของการดำเนินงานได้ ทำให้มีโอกาสในการปรับปรุงกระบวนการทำงานที่ดีขึ้นตามที่ต้องการ โดยการบูรณาการกับระบบปัจจุบันและส่งต่อข้อมูลได้อย่างต่อเนื่อง ทำให้ลดขั้นตอน และข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการเชื่อมโยงของระบบ อีกทั้งยังทำให้เกิดการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้

          ซึ่งการพัฒนานี้สนับสนุนการเปลี่ยนผ่านองค์กร (Organizational Transformation) พัฒนาวัฒนธรรมองค์กรและกรอบความคิดที่เน้นการทำงานร่วมกัน (Collaboration) และการแบ่งปันข้อมูลในองค์กร ตามหลักธรรมภิบาลที่ดีในการใช้งานเทคโนโลยี รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจด้วยข้อมูลที่สมบูรณ์ (Data-driven Organization) และการเปลี่ยนผ่านกระบวนการทำงาน (Process Transformation) นำไปสู่ Digital Organization องค์กรให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับบริบทการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกในปัจจุบัน เพื่อรักษาคุณภาพและการยอมรับในฐานะที่เอเอฟเอสเป็นโครงการแลกเปลี่ยนชั้นนำในระดับนานาชาติ

          รางวัล Thailand Digital Transformation Awards 2024 รางวัลที่มอบให้แก่องค์กรที่ปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานขององค์กรสู่ดิจิทัลโดย นิตยสาร BUSINESS+ บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) และ สถาบันเทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สอท.) ได้ร่วมกันจัดงาน “THAILAND DIGITAL TRANSFORMATION AWARDS 2024” ขึ้นเพื่อยกย่ององค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลใช้ในองค์กรและดำเนินธุรกิจได้อย่างความสำเร็จ เป็นองค์กรที่สามารถนำดิจิทัลไปใช้ในโครงการ ต่าง ๆ ทั้งกระบวนการดำเนินงานสำหรับภายในหรือภายนอกองค์กร โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนองค์กรเชิงกลยุทธ์และเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของธุรกิจภายในองค์กรเองและ/หรือนำไปใช้ระหว่างองค์กรกับภายนอกเพื่อเป็นการขับเคลื่อนภาคธุรกิจให้สามารถก้าวข้ามผ่าน Digital Disruption และมีความพร้อมในการปรับเปลี่ยนองค์กรไปสู่เศรษฐกิจดิจิทัลตามนโยบายของรัฐบาล โดยมุ่งเน้นไปที่วิธีการในการเปลี่ยนแปลงธุรกิจหรือดำเนินการเพื่อเพิ่มคุณค่าหรือมูลค่า และความได้เปรียบในการแข่งขันผ่านโครงการริเริ่มด้านดิจิทัลต่าง ๆ ทั้งนี้ ผู้ผ่านการพิจารณารางวัลโดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะได้รับโล่รางวัล

          เอเอฟเอส ประเทศไทย เป็นองค์กรไม่แสวงกำไรซึ่งดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเยาวชนไทยกับนานาชาติกว่า 45 ประเทศทั่วโลก เป็นระยะเวลา 63 ปี ปัจจุบันมีนักเรียนเก่ามากกว่า 28,000 คน อยู่ในหลากหลายสาขาวิชาชีพ อาทิ นักธุรกิจ ข้าราชการ บุคลากรทางการแพทย์ บุคลากรทางการศึกษา นักการทูต เป็นต้น มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรมผ่านโครงการต่างๆ อาทิ โครงการแลกเปลี่ยนระยะ 1 ปี โครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น โครงการค่ายภาษาและวัฒนธรรม โครงการออนไลน์ และการรับอุปถัมภ์นักเรียนต่างชาติซึ่งส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความเป็นพลเมืองโลกที่มีคุณค่าและมีคุณภาพ นำไปสู่ความรู้ ความเข้าใจในวัฒนธรรมที่แตกต่างหลากหลาย ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของสันติภาพของโลก สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDG) ขององค์การสหประชาชาติ  นอกจากนี้ ยังมีจุดมุ่งหมายในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้ในการพัฒนากระบวนการทำงานและพัฒนาองค์กร ให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของผู้เข้าร่วมโครงการ