posttoday

SAM แต่งตั้ง “นางพวงทิพย์ ปรมาพจน์” นั่งประธานบอร์ด SAM คนใหม่

12 ตุลาคม 2566

คณะกรรมการบริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) หรือ SAM มีมติแต่งตั้ง “นางพวงทิพย์ ปรมาพจน์” นั่งประธานบอร์ด SAM คนใหม่ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566

SAM แต่งตั้ง “นางพวงทิพย์ ปรมาพจน์” นั่งประธานบอร์ด SAM คนใหม่

          นางพวงทิพย์ ปรมาพจน์ ปัจจุบันอายุ 70 ปี มีประสบการณ์ในการทำงานตำแหน่งสำคัญทางเศรษฐกิจมากมาย อาทิ ผู้จัดการกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน กรรมการกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน กรรมการในสถาบันการเงินต่างๆ อาทิ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) และธนาคารยูโอบี รัตนสิน จำกัด (มหาชน) รวมทั้งยังเป็นกรรมการและอนุกรรมการในหน่วยงานอื่นๆ เช่น สถาบันคุ้มครองเงินฝาก (DPA) สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ด้านการศึกษา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์ ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิตและนิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

SAM แต่งตั้ง “นางพวงทิพย์ ปรมาพจน์” นั่งประธานบอร์ด SAM คนใหม่

          นางพวงทิพย์ ปรมาพจน์ กล่าวว่า รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เข้ามาดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการคนใหม่ของ บสส. ซึ่งถือได้ว่าเป็นองค์กรที่มีบทบาทสำคัญในการแก้ไขปัญหาสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของประเทศมากว่า 2 ทศวรรษ โดยช่วยเหลือลูกค้าที่เป็นหนี้เสียผ่านการปรับโครงสร้างหนี้ทั้งในภาคธุรกิจ และภาคประชาชนรายย่อยให้สามารถกลับมาดำเนินธุรกิจและใช้ชีวิตได้ตามปกติมาแล้วเป็นจำนวนมาก รวมถึงยังช่วยส่งคืนอสังหาริมทรัพย์รอการขาย (NPA) กลับคืนเข้าสู่ระบบด้วยการขายให้กับนักลงทุนและประชาชนทั่วไป ให้นำไปพัฒนาต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับระบบเศรษฐกิจไทย และยังมีส่วนช่วยแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนของประเทศผ่าน โครงการคลินิกแก้หนี้ ที่เกิดจากการผิดนัดชำระหนี้บัตรเครดิต บัตรกดเงินสด สินเชื่อส่วนบุคคล ได้มีทางออกในการแก้ไขปัญหาเรื่องหนี้สินได้เป็นอย่างดี

SAM แต่งตั้ง “นางพวงทิพย์ ปรมาพจน์” นั่งประธานบอร์ด SAM คนใหม่

          “ดิฉันยังคงมุ่งมั่นและมีนโยบายชัดเจนที่จะผลักดันให้ SAM เป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์ที่มีคุณภาพ บุคลากรมีคุณธรรม และดำเนินธุรกิจบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้” นางพวงทิพย์ กล่าว