posttoday

สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ เชิญส่งผลงานข่าว ชิงรางวัล "ข่าวดิจิทัลยอดเยี่ยม"

10 ตุลาคม 2566

สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ (SONP) ชวนส่งผลงานข่าวออนไลน์ ชิงรางวัล “ข่าวดิจิทัลยอดเยี่ยม ประจำปี 2566” (Digital News Excellence Awards 2023) ครั้งที่ 9


สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมส่งผลงานข่าวออนไลน์ เข้าประกวดชิงรางวัล “ข่าวดิจิทัลยอดเยี่ยม ประจำปี 2566” (Digital News Excellence Awards 2023) ครั้งที่ 9 โดยปีนี้ จัดให้มีการประกวดข่าว แบ่งเป็น 6 ประเภท ดังนี้

1.ข่าวหรือสารคดีออนไลน์เชิงข่าวเชิงสืบสวนยอดเยี่ยม (Investigative News & News Feature)

2.ข่าวออนไลน์จากประเด็นในสื่อสังคมออนไลน์ยอดเยี่ยม (News Development from Social Media Agenda) (ที่เป็นการพัฒนาข่าวจากวาระข่าวสารในสื่อสังคมออนไลน์)

3.ข่าวออนไลน์ส่งเสริมสังคมยอดเยี่ยม (Social Development News) (ครอบคลุมข่าวด้านสิ่งแวดล้อม สาธารณสุข สตรี ฯลฯ)

4.ข่าวออนไลน์ที่นำเสนอในรูปแบบคลิปวีดีโอยอดเยี่ยม (Video Clip News)

5.ข่าวออนไลน์ที่นำเสนอในรูปแบบอินโฟกราฟิกยอดเยี่ยม (Infographic News)

6.ภาพข่าวออนไลน์ยอดเยี่ยม (Photojournalist)

ประเภทรางวัล แบ่งออกเป็น 2 ประเภท

1.รางวัลชนะเลิศ (จํานวน 1 รางวัล สําหรับแต่ละประเภทข่าว) โล่เกียรติยศ และเงินรางวัล รางวัลละ 30,000 บาท

2.รางวัลชมเชย (จํานวน 2 รางวัล สําหรับแต่ละประเภทข่าว) โล่เกียรติยศ และเงินรางวัล รางวัลละ 10,000 บาท

ผู้ที่สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดต้องประกอบด้วย คุณสมบัติและเงื่อนไขการส่งผลงานเข้าประกวด ตามรายละเอียด ดังนี้

1.ข่าวดิจิทัลที่ส่งเข้าประกวด ต้องเป็นผลงานที่ผลิตเองในกองบรรณาธิการข่าวออนไลน์หรือโดยนักข่าวในองค์กรสื่อที่ได้รับการรับรองจากองค์กรวิชาชีพสื่อสารมวลชน และผลงานนั้นต้องไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งที่คัดลอกมาจากสื่ออื่น ๆ

2.เป็นข่าวดิจิทัลที่เผยแพร่ครั้งแรกในสื่อดิจิทัล (Digital First) ที่ไม่จำกัดรูปแบบของเนื้อหา (ข้อความข่าว ภาพ อินโฟกราฟิก วิดีโอ) ขององค์กรสื่อนั้น ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2566

3.เขียนเอกสารประกอบการทำข่าว โดยอธิบายถึงวัตถุประสงค์การเสนอข่าว วิธีการได้มาซึ่งข่าว ขั้นตอน การผลิต และระยะเวลาที่ผลิตจนถึงวันที่เผยแพร่ พร้อมรายงานผลจากการเผยแพร่ เช่น ความคิดเห็นจากผู้อ่าน ผลกระทบของข่าวที่มีต่อสังคม จำนวนผู้เข้าชม หรือรายละเอียดอื่น ๆ ที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ โดยให้มีความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4 ทั้งนี้ หากสำนักข่าวที่ต้องการส่งข่าวภาคภาษาอังกฤษเข้าพิจารณา สำนักข่าวนั้นจะต้องแนบเอกสารแปลเนื้อหาข่าวเป็นภาษาไทยเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย

4.ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องได้รับการรับรองโดยบรรณาธิการของสื่อต้นสังกัดว่าเป็นผลงานของผู้ส่งประกวด จึงจะถือว่าเป็นผลงานที่สมบูรณ์

5.แต่ละองค์กรสื่อสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ทุกประเภทรางวัล โดยไม่เกิน 3 ข่าวต่อประเภท

6.ประเภทข่าวออนไลน์ในรูปแบบคลิปวีดีโอยอดเยี่ยม (Video Clip News) ความยาวไม่เกิน 5 นาที

7.สมัครตามแบบฟอร์มของสมาคมฯ พร้อมส่งผลงานข่าวดิจิทัลในรูปแบบไฟล์ดิจิทัล (.jpg, .png หรือ .gif) พร้อม URL หรือลิงก์หน้าข่าวที่ส่งเข้าประกวด, ลิงก์ผลงานข่าวในรูปแบบวีดีโอ, เอกสารประกอบการทำข่าว (ตามข้อ 3.) และเอกสารรับรองจากบรรณาธิการ (ตามข้อ 4.) ได้ที่ https://forms.gle/A1J5ERtq6DAitKHc9 หรือ QR code

 

สามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวด ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2566

เกณฑ์การตัดสินของกรรมการ

1.ข่าวที่มีคุณประโยชน์ต่อผู้บริโภคข่าวสาร จรรโลงสังคม

2.ข่าวมีคุณภาพได้มาตรฐานทางวารสารศาสตร์

3.ข่าวที่ไม่ขัดต่อจริยธรรมวิชาชีพสื่อสารมวลชน หรือหลักกฎหมาย

4.ข่าวที่นำเสนอข่าวมีความครบถ้วนสมบูรณ์

5.ข่าวที่เลือกการนำเสนอได้อย่างเหมาะสม ทำให้เกิดความเข้าใจชัดเจน ในรูปแบบของดิจิทัลแพลตฟอร์ม

ทั้งนี้ คำตัดสินของคณะกรรมการที่สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์แต่งตั้งขึ้นให้ถือเป็นที่ยุติ และคณะกรรมการอาจมีมติจะไม่มอบรางวัลหนึ่งรางวัลใด ในกรณีที่เห็นว่าไม่มีผลงานใดที่เหมาะสมจะได้รับรางวัลนั้น

ดูรายละเอียดการประกวดได้ที่
www.sonp.or.th และ www.facebook.com/SONPThai
สอบถามเพิ่มเติมโทร. 081-700-2601

 

สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ เชิญส่งผลงานข่าว ชิงรางวัล "ข่าวดิจิทัลยอดเยี่ยม"