logo-pwa

เพิ่ม Post Today

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด

CVM Chaiya มอบประกาศนียบัตรพัฒนาครูเทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์

19 กันยายน 2566

CVM Chaiya จับมือ 3 ภาคีเครือข่าย พัฒนาครูผู้สอนในสาขาเทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ จากสถานศึกษาอาชีวศึกษาทั่วประเทศ ในหลักสูตรเตรียมผู้ทดสอบช่างเคาะตัวถังรถยนต์ ระดับ 1

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2566 นายณรงค์  หวังอีน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา เป็นประธานในพิธีปิดและมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ผ่านการอบรม โครงการอบรมเตรียมผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างเคาะตัวถังรถยนต์ ระดับ 1 

โดยวิทยาลัยการอาชีพไชยา ได้รับการคัดเลือกให้เป็นศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ในสาขาเทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ ศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) และได้เป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างเคาะตัวถังรถยนต์ ระดับ 1 ร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี  ซึ่งทางวิทยาลัยฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาครูสาขาวิชาเครื่องกล และสาขางานเทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ ให้มีใบรับรองผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างเคาะตัวถังรถยนต์ ระดับ 1 
 

โดยการจัดอบรมเตรียมผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ในครั้งนี้มีจำนวนครูที่เข้ารับการอบรม จำนวน 20 คน กำหนดจัดอบรมระหว่างวันที่ 17 – 18 กันยายน 2566 ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นางรัตนา  ถาวร ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 11 สุราษฎร์ธานี นายไพโรจน์ สังข์เพชร ครูฝึกฝีมือแรงงาน ช3 นายวิทพร ผ่องแผ้ว ครูฝึกฝีมือแรงงาน ช3 เป็นวิทยากรฝึกอบรม จากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี ณ ห้องประชุมไชยา อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยการอาชีพไชยา