posttoday

3Tech พันธมิตร ร่วมยกระดับศักยภาพ “HealthTech” และ “Claims insurtech”

26 พฤษภาคม 2566

3Tech พันธมิตรยักษ์ใหญ่ TQC - Everyday Doctor - Arincare ร่วมกันยกระดับศักยภาพ “HealthTech” และ “Claims insurtech”

ดร.วุชธิตา คงดี ประธานฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ทีคิวซี จำกัด ร่วมกับ นายกฤษดา  อารัมภวิโรจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเวอรี่เดย์ ด๊อกเตอร์ จำกัด และนายธีระ กนกกาญจนรัตน์ กรรมการบริหาร บริษัท อรินแคร์ จำกัด ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลระบบสุขภาพและระบบสินไหมทดแทน

ตามแนวคิด “HealthTech & Claims insurtech” ในวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม อาคารพรรณิภา 1 บริษัท ทีคิวซี จำกัด

3Tech พันธมิตร ร่วมยกระดับศักยภาพ “HealthTech” และ “Claims insurtech”

ดร. วุชธิตา คงดี, นายกฤษดา  อารัมภวิโรจน์ และนายธีระ กนกกาญจนรัตน์ กล่าวถึงความร่วมมือกันในครั้งนี้ว่า “สุขภาพ” ของประชาชน เป็นสิ่งที่สำคัญ การที่ประชาชนสามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลได้เมื่อพบปัญหาสุขภาพอย่างรวดเร็ว ครอบคลุมทุกพื้นที่และตลอด 24 ชั่วโมง นับเป็นสิ่งที่สำคัญมาก  ด้วยกระแสสังคมและการเปลี่ยนแปลงสู่ “สังคมระบบดิจิทัล” อย่างก้าวกระโดดของ “เทคโนโลยี” ทั้งสามฝ่ายจึงเล็งเห็นว่า การพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล ระบบสุขภาพและระบบสินไหมทดแทนแบบครบวงจรร่วมกันในครั้งนี้ นับเป็นการสร้าง Eco-system ครั้งใหญ่ที่จะเป็นจุดเปลี่ยนนวัตกรรมทางการแพทย์ และนวัตกรรมสินไหมสุขภาพครั้งสำคัญ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยและทุกภาคส่วนนานัปการ รวมถึงช่วยยกระดับสาธารณสุข ยกระดับระบบสินไหมสุขภาพ ช่วยให้ประชาชนเข้าถึงการรักษาพยาบาลได้ง่าย และเบิกค่ารักษาพยาบาลได้อย่างรวดเร็ว นำมาซึ่งการมีสุขภาพที่ดีของประชาชน ซึ่งการมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน ย่อมนำมาสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)”  ได้แก่ มิติสุขภาพดีแบบยั่งยืน (Health Sustainability)

3Tech พันธมิตร ร่วมยกระดับศักยภาพ “HealthTech” และ “Claims insurtech”

ซึ่งวัตถุประสงค์ของความร่วมมือในครั้งนี้ เพื่อร่วมมือกันสร้าง Eco-system ครั้งใหญ่ที่จะเป็นจุดเปลี่ยนนวัตกรรมทางการแพทย์ พร้อมยกระดับศักยภาพ “HealthTech” เทคโนโลยีเพื่อสุขภาพ และยกระดับศักยภาพสินไหมประกันสุขภาพ สู่ “Claims insurtech” เพื่อให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพ ดูแลบริการเกี่ยวกับการรักษา รวมถึงให้บริการและให้คำปรึกษาเรื่องยา กับประชาชนและลูกค้าของทั้งสามบริษัท เพื่อให้ลูกค้าและประชาชนได้มีช่องทางรับบริการการรักษา การรับยา รวมถึงเชื่อมต่อส่งตัวคนไข้ไปยังสถานพยาบาลอื่น ตลอดจนสามารถรับบริการด้านสินไหมทดแทน ค่าชดเชยการรักษาพยาบาลที่สะดวกและรวดเร็ว ตลอด 24 ชั่วโมง ในทุกพื้นที่ ทุกเวลา ผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล ทำให้คนทุกระดับสามารถเข้าถึงบริการด้านสุขภาพได้ง่ายขึ้น และลดค่าใช้จ่ายด้านการรักษาและการดูแลสุขภาพลง

3Tech พันธมิตร ร่วมยกระดับศักยภาพ “HealthTech” และ “Claims insurtech”